Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – marec 2021

Uvodnik 

Senka Šifkovič Vrbica, Maja Simoneti (IPoP)

Za zdravo prihodnost potrebujemo urejene zelene površine in zdrava drevesa

Zelene površine v naseljih so pomembne za zdravje ljudi in okolja, vedno bolj pa tudi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V novih podnebnih pogojih, ki jih že čutimo, bo potrebno spremeniti konceptualno in organizacijsko strukturo varstva in razvoja zelenih površin v slovenskih naseljih. Zaradi podnebnih sprememb postajajo pomembne vse zelene površine in drevesa v naseljih. Več pomena bosta zato morala dobiti tako strokovno načrtovanje in urejanje javnih zelenih površin kot povezovanje urejanja javnih in zasebnih zelenih površin. Razumevanje funkcij zelenih površin moramo razširiti, delovanje različnih javnih in zasebnih akterjev na posameznih področjih (ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, upravljanje voda, mikroklima, kakovost okolja, javno zdravje in dobro počutje, kakovost bivanja, varnost, kulturna in ekonomska vrednost nepremičnin) in območjih pa učinkovito povezati in strokovno okrepiti. Več >>>

Aktualno v okviru mrež 

Zaključujemo s podnebnimi izobraževanji in nadaljujemo s seminarji o trajnostnemu urejanju prostora

Po četrtem podnebnemu izobraževanju Mreže za prostor na temo prilagajanja na podnebne spremembe bodo sledili seminarji o trajnostnem urejanju prostora, ki bodo predstavili povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter jih povezali z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Sledili bomo vplivu koncepta trajnostnega razvoja in novostim, ki jih le-ta prinaša v urejanje prostora, in se spraševali, kako nas te novosti naslavljajo, koga se tičejo ter kako se že udejanjajo v praksi. Prvo predavanje bo izvedeno že 23. marca. Spremljajte spletno stran Mreže za prostor, kjer bo kmalu objavljenih več informacij.

Poziv Vladi RS za zajezitev povečanja energetske revščine zaradi epidemije Covid-19

Plan B za Slovenijo je med predlagatelji poziva Vladi RS, da s protikoronskimi ukrepi zajezi povečanje energetske revščine zaradi epidemije Covid-19. Vlado RS pozivamo, da v t. i. PKP zakonu prepove odklop od električne energije in plina v času trajanja epidemije, socialno ogroženim dodeli nujna finančna sredstva za plačilo povečanih stroškov za energijo v času epidemije v višini najmanj 100 EUR ter dobaviteljem energije poplača dolgove gospodinjstev, ki so nastali v času epidemije Covid-19, če je do dolga prišlo zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega znižanja njegovih prihodkov v času epidemije Covid-19. Več >>>

Dobrodošel Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

V javni razpravi je predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (do 22.3.2021), ki je povsem nov sistemski zakon. Zakon pozdravljamo, saj je k prometu in njegovi transformaciji potrebno pristopiti celovito ter ukrepe trajnostne mobilnosti ter prometno in prostorsko načrtovanje skozi dobro načrtovanje bolje povezati. Zakon tako določa cilje in načela prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij (državno, regionalno, lokalno), pravila za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja ter pravila sofinanciranja načrtovanja in ukrepov trajnostne mobilnosti. Več >>>

Dejstva, ki jih ne moremo obvoziti

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko podpirajo prizadevanja države v zvezi z nadgradnjo železniške proge št. 80. KTTP: “Upravičeno nas čudi, kadar si predstavniki ljudstva prizadevajo za poglabljanje okoljskih težav, slabšanje zdravstvenih kazalnikov, zoperstavljanje prometni pretočnosti, uničevanje krajine, zaščitenih območij ter videza mest in naselij; kadar gradnjo železnic pogojujejo z gradnjo (nepotrebnih) cest, železniško omrežje pa vidijo celo kot oviro, ne priložnost.” Več >>>

Bo pravica do pravnega varstva zapisana v zakonu o prostorskem načrtovanju?

Po javni obravnavi novega Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) oktobra lani je Ministrstvo za okolje in prostor decembra pripravilo in poslalo v medresorsko obravnavo dopolnjen osnutek zakona, v katerem ni več 58. člena – določila, ki je tako posameznikom kot nevladnim organizacijam omogočal pravno varstvo v zvezi z izvedbenimi prostorskimi načrti na Upravnem sodišču. Možnost pravnega varstva pred Ustavnim sodiščem, ki z umikom tega člena še preostane, ne zagotavlja zadostnega, predvsem pa ne učinkovitega pravnega varstva. Več >>>

Foto: Pixabay

Pripombe mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor na novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

V mreži Plan B za Slovenijo smo pripravili pripombe na novi Zakon o varstvu okolja, ki je bil do 11. februarja v javni razpravi.  Pripombe mreže sta podprla tudi društvo Eko krog in Zveza potrošnikov Slovenije. Pripombe so na voljo tukaj. Pripombe smo pripravili tudi v Mreži na prostor in so na voljo tukaj.

Spremenjen program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe pomembno spreminja ukrepe in številke

Pred slabim letom je bil sprejet Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023, s katerim so bili sprejeti program porabe sredstev tega sklada in začrtani ukrepi, ki se bodo financirali iz sredstev Podnebnega sklada v tem obdobju. Po slabem letu je v javni razpravi nov predlog programa za obdobje do leta 2023. Ker gre po mnenju predlagatelja očitno za »manjše« razlike glede na veljavni program, je odlok dan v javno razpravo le za dobrih 14 dni. Več >>>

Iz aktivnosti članic 

Podnebne politike 

[Umanotera] Zaustavimo podnebju nevarno Pogodbo o energetski listini!

Umanotera vabi k podpisu vseevropske peticije za izstop iz Pogodbe o energetski listini (Energy Charter Treaty – ECT). Na podlagi ECT lahko velike korporacije države, ki se odločijo opustiti premog, ustaviti proizvodnjo plina ali pa prenehati z gradnjo naftovodov, na zasebnih sodiščih TOŽIJO ZA MILIJARDNE ODŠKODNINE. Peticijo lahko podpišete na spletni strani Umanotere tukaj.

[PIC] EU sprejela novo strategijo hitrejšega prilagajanja na podnebne spremembe

Ta teden je Evropska Komisija je sprejela novo bolj ambiciozno EU strategijo za prilagajanje na podnebne spremembe, ki določa, kako se lahko EU prilagodi neizogibnim vplivom podnebnih sprememb in postane »podnebno odporna« do leta 2050.  Strategija temelji na štirih ciljih oz. stebrih: prilagoditve narediti pametnejše, hitrejše, bolj sistematične ter okrepiti mednarodne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Več >>>

[Focus] Mladi kritični do aktualnega družbeno-gospodarskega sistema – #MyRevolution Manifesto 3.0

O tem, kaj so mladi iz Avstrije, Italije, Poljske in Slovenije zapisali v Srednjeevropski mladinski manifest, na povezavi >>>

 [Umanotera] Razstava Na vroči strani Alp sedaj tudi v angleškem jeziku

Virtualno razstavo Na vroči strani Alp si sedaj lahko ogledate tudi v angleškem jeziku pod naslovom On the Hot Side of the Alps. Več >>>

Varstvo okolja

[PIC] Francosko Upravno sodišče ZA podnebno pravičnost – kaj pa kaže naše Podnebno ogledalo?

V prvih dneh februarja je Francosko Upravno sodišče ugodilo tožbi štirih nevladnih organizacij, ki so v javnem interesu tožile državo Francijo in zahtevale spoštovanje odločnejše ukrepanje za spoštovanje prevzetih zavez po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Kako pa Slovenija izvaja svojo dolžno skrbnost ravnanja? Več >>>

[Greenpeace] Zapolnili smo nabiralnik Ministrstva za okolje in prostor

V času javne razprave v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o varstvu okolja so na Greenpeace pripravili spletno akcijo, s katero opozorili na nestrinjanje z zakonodajnimi spremembami. Kakovostno okolje, narava in zdravje so namreč naše skupno dobro in ne smejo postati predmet kratkoročnih zasebnih interesov! Več >>>

Trajnostna mobilnost

[Umanotera] Umanotera med dobrimi praksami “prizemljenih organizacij”

Umanotera je postala ena prvih »prizemljenih organizacij«, ki so se pridružile kampanji Stay Grounded. Kampanja spodbuja organizacije in posameznike, da letijo manj in da hkrati spodbujajo politične spremembe na področju letalskega prometa.  V sklopu kampanje so predstavljene organizacije, ki si prizadevajo za zmanjšanje poslovnih poti z letalom, hkrati pa je namen spodbuditi tudi ostale, da storijo enako. Več >>>

[IPoP] Otroci gredo radi v vrtec in šolo peš

V tretjem članku “Zakaj ljudje potujejo, kot potujejo” smo se osredotočili na potovalne navade mladih – predšolskih otrok, šolarjev in dijakov. Predstavljamo podatke o tem, katere načine potovanja najpogosteje uporabljajo in zakaj ter kakšne so možnosti za spremembe potovalnih navad te skupine. Opisali smo pozitivne učinke spodbujanja hoje in kolesarjenja (ter trajnostne mobilnosti na splošno) in negativne učinke prekomerne rabe avtomobilov v mlajših letih. Več >>>

Foto: Andrej Tarfila

[IPoP in CIPRA] Lokalni načrt hodljivosti bo letos pripravljen za občino Piran

Na drugi poziv Načrtujmo skupaj zdravo mesto! za sodelovanje občin pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto se je odzvalo 10 občin. Za najbolj prepričljivo se je tokrat izkazala prijava občine Piran. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[Ekologi brez meja] Reciklaža ali ponovna uporaba, izbira je naša

V mreži Break Free From Plastic bodo v letošnjem letu s kampanjo #WeChooseReuse dali prepotrebni pospešek eni izmed najbolj učinkovitih načinov preprečevanja nastajanja odpadkov. Pridružite se Ekologom brez meja s podpisom zaveze in pomagajte pri popularizaciji ponovne uporabe, sami pa obljubljajo, da bodo z vašo pomočjo od spodaj navzgor poskrbeli za novo upanje. Gre za zgodovinski trenutek združevanja evropske civilne družbe v boju proti plastičnemu onesnaževanju. Več >>>

[Ekologi brez meja] Omare odpret in cunje preštet!

V okviru projekta Obleka naredi človeka bodo kmalu objavljeni rezultate največje vseslovenske raziskave o (odpadnih) oblačilih; pri Ekologih brez meja pa so se znanstveno lotili tudi družbenih omrežij projekta, kjer lahko tedensko spremljate zanimive pogovore s strokovnjaki z različnih modnih področij, mesečno pa pripravljajo tudi izzive, s katerimi vas spodbujajo k spoznavanju vaših oblačil. Več >>>

Urejanje prostora

[Paz!park] Poročilo iz spletnega posveta OTROCI ŽIVIJO SOSESKO

V organizaciji Društva PAZI!PARK je januarja 2021 potekal posvet OTROCI ŽIVIJO SOSESKO. Posvet je bil organiziran v luči pomena urejenih odprtih prostorov za igro otrok v stanovanjskih soseskah. Koncept sosesk je tesno povezan z oblikovanjem prostorov za igro. Med bloki otroci preživijo velik del otroštva, ureditve prostora za igro v soseskah pa sodijo med najučinkovitejše z vidika razmerja med stroški in koristmi. Udeležilo se ga je 130 slušateljev iz Slovenije in drugih držav. Več >>>

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

 [Zavod Svibna] Mokrišča in voda

Ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč je bila izpostavljena tema voda oz. neločljiva povezanost mokrišč in vode. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi

[Umanotera] STOP cenzuri rastlinskih alternativ mleku in mlečnim izdelkom

Umanotera je med podporniki peticije, v kateri pozivajo k prenehanju cenzure rastlinskih alternativ mleku in mlečnim izdelkom. Skupaj z več nevladnimi organizacijami in podjetji pozivajo Evropsko komisijo in države članice EU k zavrnitvi Amandmaja 171, uveljavitev katerega bi pomenila velike spremembe pri prodaji rastlinskih nadomestkov mleka in mlečnih izdelkov v EU, kar bi otežilo izbiro potrošnikov in tako oviralo prehod na bolj trajnostne prehranske navade. Več >>>

 

Drugo

[Bunker] Žalna knjiga Nevenki v slovo

Žalostni in zaprepadeni sporočamo, da je nenadno preminula Bunkerjeva ustanoviteljica in dolgoletna direktorica Nevenka Koprivšek. Naša sodelavka in naša prijateljica. Nevenka je bila nenadomestljiva persona slovenske in mednarodne kulturne krajine in neustavljiva promotorka sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Bila je vizionarka in aktivistka po srcu, z močnim občutkom za solidarnost in posluhom za potrebe mesta, umetnosti, umetnikov. Več >>>

[Ekologi brez meja] Zabrisanost zakonodajnih zagonetk

Jaka Krajnc iz EBM v prispevku piše o spremljanju sprememb na področju zakonodaje, administrativnih ovirah, s katerimi se srečujemo o tem ter o tem, kako bi lahko te procese izboljšali. Več >>>

Fotografija: mindbastion

[Focus] Z enostavnimi prijemi do manjše porabe energije in boljšega počutja v svojem domu

V Focus so na enem mestu zbrali nasvete za zmanjševanje rabe energije in vode v gospodinjstvu. Več >>>

[Humanitas] Zbirka globalni izzivi – globalni predmeti

V Humanitasu predstavljajo gradiva, ki so jih pripravili v okviru projekta  Globalni izzivi – Globalni predmeti: publikacijo  Celostni okvir globalnega učenja  so pripravili skupaj s projektnimi partnerji, vsebine  petih priročnikov za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje  pa razvili skupaj z učiteljicami in učitelji več slovenskih šol. Več >>>

 

Mednarodne novice

Vabilo k podpori vseevropske kampanje #RestoreNature

Le s pomembnimi, transformativnimi spremembami na kopnem in v morju lahko povrnemo biotsko raznovrstnost, ki je pogoj našega obstoja na planetu. Je ključnega pomena pri blaženju podnebnih sprememb in pri prilagajanju nanje ter pri preprečevanju širjenja bolezni v prihodnosti. Zato podpišite peticijo in Evropski komisiji do 5. aprila sporočite, da je potrebno obnoviti naravo že sedaj! Več >>>

Stališče evropskih nevladnih organizacij na Restoration Law

Stališče okoljskih nevladnih organizacij na ti. Restoration law, ki bo sprejet do konca letošnjega leta, je objavljeno tukaj >>>

Publikacija Obnovitev narave: pomoč ljudem, biotski raznovrstnosti in podnebju

WWF v novoizdani publikaciji izpostavlja, da bi obnova narave (na kopnem in v morju) prinesla velike koristi za zdravje in dobro počutje ljudi ter pomagala pri spopadanju s podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti. Več >>>

Poročilo Vplivi prehranskega sistema na izgubo biotske raznovrstnosti

V poročilu s strani Chatham House je svetovni prehranski sistem prepoznan kot glavni razlog za pospešeno izgubo biotske raznovrstnosti. Več >>>

IUCN je objavil razpis za dobre prakse humanega upravljanja invazivnih tujerodnih vrst

Več o razpisu tukaj.

 

Napovednik dogodkov

7. 3. 2021 [DOPPS] Vabimo vas k sodelovanju na Gugalnici – popisu velike uharice

V DOPPS vabijo na popis velike uharice. Družabni del bomo letos izpustili, da pa ohranimo vsaj varne stike, vas vabimo, da pred popisom individualno prevzamete popisne obrazce. Veseli bomo, če se nam boste dan po popisu pridružili tudi na ZOOM predavanju, na katerem bomo predstavili tudi rezultate letošnjega popisa. Več >>>

do 10. 3. 2021 [Hiša!] Festival sprehodov – poziv

Letošnji festival bo potekal med 17. in 25. aprilom v sedaj že znanih okvirjih. In tudi letos se obračamo na vas in vas vabimo k sodelovanju. Močno verjamemo, da smo se v zadnjem letu vsi sprehajali več, kot je bilo običajno, in ne dvomimo, da se v tem času tudi v vaši glavi ni porodila kakšna ideja za sprehod. Zato vabljeni, da ga prijavite na naš Festival sprehodov in skupaj z nami in obiskovalci delite svojo zgodbo o Mariboru. Več >>>

25. 3. 2021 [SDEVAL]  Predstavitev delovnega zvezka 1/2020: »Vrednotenje učinkov osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na teritorialno kohezijo«

Predstavitev delovnega zvezka bo v četrtek, 25. III 2021 ob 14-16h na Ministrstvu za okolje in prostor (Sejna soba, Dunajska 21, v podhodu).Tisti, ki so se doslej že prijavili, imajo prednost, če prijavo svoje udeležbe potrdijo 10 dni pred dogodkom. Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve, kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). V primeru velikega zanimanja lahko predstavitev ponovimo na drugi lokaciji. Delovni zvezek >>> 

29. 3. 2021 [SDEVAL] Predstavitev delovnega zvezka 1/2021: »Strateške izbire v temeljni negotovosti«

Predstavitev delovnega zvezka bo v ponedeljek, 29. 3. 2021 ob 14-16h na Fakulteti za varnostne vede (Kotnikova ulica Ljubljana, Predavalnica 7). Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve, kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). V primeru velikega zanimanja lahko predstavitev ponovimo. Delovni zvezek prejmejo vsi, ki se bodo dogodka udeležili (uradi izid bo predvidoma junija 2021).

31. 3. 2021 [IPoP in CIPRA] Vabilo za šole in občine: Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Več >>>

do 31. 3. 2021 [MKM] Kolesarski izziv “Važno je sodelovati, ne zmagati!”

Uraden konec zime je 21. marca, vreme pa je že sedaj pomladno in kar kliče po tem, da iz kleti, kolesarnic in drugih prostorov izbezamo naša kolesa in jih odpeljemo na sveži zrak. V Mariborski kolesarski mreži smo za mesec marec pripravili poseben kolesarski Strava izziv. Če smo v mesecu decembru tekmovali, kdo bo prevozil_a več kilometrov, naredil_a največ višinskih metrov in bil_a največkrat na kolesu, bomo v  tem izzivu spodbujali kolesarjenje po določenih odsekih oz. segmentih v okolici Maribora. Tokrat ne bo ključno zmagati, ampak sodelovati! Več >>>

8. 4. 2021 [SDEVAL] Predstavitev nove knjige članov Društva “Complex Society: In the Middle of a Middle Word«

Predstavitev knjige avtorjev Bojana Radej in Mojce Golobič (Založba Vernon Press) bo v četrtek, 8. 4. 2021 ob 14-16h na Fakulteti za varnostne vede (Kotnikova ulica, Ljubljana, Predavalnica 7). Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve, kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). Kratka predstavitev knjige >>>

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close