Podnebni novičnik – Mesečne e-novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor

Februar 2022

 

Uvodnik 

Boštjan Remic, Focus

SLOVENSKI IZSTOP IZ PREMOGA: PREPOZNO IN STIHIJSKO

Sredi januarja je vlada sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki določa, da bomo v Sloveniji premog prenehali uporabljati z letom 2033. S tem se je Slovenija pridružila petim državam članicam EU, ki s kurjenjem premoga nameravajo nadaljevati po letu 2030 – po mejniku, ki bi bil v skladu s cilji Pariškega podnebnega sporazuma.

Slovenija je takšno strategijo sprejela kot predzadnja, brez je le še Poljska, ki je od vseh EU držav najbolj odvisna od premoga, s katerim proizvede okoli 70 % elektrike. V praksi se v večjem delu Evropske unije opuščanje premoga dogaja hitreje od pričakovanj, nekatere države pa – ob vse bolj očitni ekonomski upravičenosti sončne in vetrne energije – obljubljajo še bolj ambiciozen pristop. Glede na cenovne in ostale trende na področju energetike je jasno, da bo vztrajanje pri premogu državo drago stalo.

Premog je najbolj umazano fosilno gorivo, saj z njim za enako količino energije proizvedemo največ ogljikovega dioksida, hkrati pa pri tem nastanejo onesnaževala, ki škodijo zdravju. V Focusu smo sodelovali pri pripravi analize, v kateri je bilo ocenjeno, da bi podaljšanje obratovanja TEŠ6 za devet let pomenilo okoli 290 dodatnih smrti in 700 milijonov stroškov, povezanih z negativnimi vplivi na zdravje. Kljub temu je v svetu delež premoga v celotni proizvodnji električne energije še vedno okoli 38 %. 

V prid hitrejšemu zapiranju TEŠ6 ne govorijo le podnebni in javnozdravstveni razlogi, ampak tudi gospodarski pritiski. Kljub rekordnim cenam elektrike je TEŠ v težkem finančnem položaju, projekcije pa kažejo, da bo cena emisijskih kuponov, ki že sedaj predstavljajo največji strošek TEŠ, v prihodnjih letih znatno naraščala.

Predčasno zaprtje bi pomenilo velik šok za regijo, ker Nacionalna strategija za izstop iz premoga na področju pravične tranzicije ostaja na ravni fraz. Nezaupanje lokalnih prebivalcev je razumljivo. Družbeni vidiki zelenega prehoda so pogosto spregledani, a so ključni za to, da bo prehod uspešen, predvsem pa pravičen.

V Focusu smo v lanskem maju na konferenci spregovorili o aktivni vlogi lokalne skupnosti in sindikatov pri pravočasnem ter pravičnem prestrukturiranju premogovniških regij. Prvi pogoj za uspešen pravični prehod je vključitev lokalnega prebivalstva, predvsem tistih, ki jih zaprtje najbolj zadeva, v načrtovanje in izvedbo. Hkrati pa smo s konferenco pri lokalnih akterjih želeli okrepiti zavedanje o ozkem časovnem okviru in aktivaciji na področju prestrukturiranja. Strategija za pravični prehod premogovniških regij mora čim prej dobiti konkretnejše oblike, vključno s finančnimi instrumenti, saj je časovni pritisk brezkompromisen. 

Ne smemo pa pozabiti, da na ravni države še vedno ne obstaja strateški dokument, ki bi kazal pot, kako povečati proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije. TEŠ prispeva približno tretjino potrebne elektrike v Sloveniji. Kljub upoštevanju ukrepov za učinkovitejšo rabo energije je jasno, da bo zaradi zapiranja TEŠ treba pridobiti nadomestne vire elektrike. Potencial za sončno in vetrno energijo je identificiran (študija Instituta “Jožef Stefan” in študija Tehnične univerze Dunaj), vendar skupni delež sončnih in vetrnih elektrarn v proizvodnji elektrike trenutno znaša manj kot 2 %, kar je najnižji odstotek med vsemi članicami EU. Ob vseh opozorilih in argumentih lahko zaključimo, da država zeleni prehod še vedno jemlje preveč stihijsko.

 

 

Aktualno v okviru mrež

SMS donacije in višja davčna olajšava za donacije nevladnim organizacijam

Donacije nevladnim organizacijam na področju varstva okolja in narave v Sloveniji še niso razširjena praksa, izboljšuje pa se število donacij 1 % dohodnine (do katerih pa so upravičene le organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu). Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb po novem določa zvišanje davčnih olajšav za donacije pravnih oseb. Davčna olajšava se je tako dvignila z 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka in velja od 1. 1. 2022. Več >>>

Seminarji o trajnostnem urejanju prostora

Mimo je že sedmi seminar o trajnostnem urejanju prostora Mreže za prostor, ki je bil posvečen zelenim površinam. Vabljeni tudi 17. februarja na naslednjem seminarju, na katerem bo govora o naši hrani in o tem, kako varstvo kmetijskih zemljišč in pridelava naše hrane sledita potrebam trajnostnega razvoja v teoriji in praksi.

Webinarji za zagovorništvo

Januarja je bilo na webinarju za zagovorništvo Mreže za prostor govora o novostih, ki jih prinašata novi Zakon o urejanju prostora in novi Gradbeni zakon. Februarja se bodo udeleženci webinarja seznanili s Prostorskim informacijskim sistemom (in eProstorom), spletnim mestom, ki je namenjeno elektronskemu poslovanju na področju urejanja prostora po Zakonu o urejanju prostora.

Kakšno je trajno varovanje in ohranjanje kakovostnih kmetijskih zemljišč?

Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja je v veliki meri povezano z varstvom tal in skrbjo za kakovost tal. Varstvo kmetijskih zemljišč ima zelo pomemben položaj v načrtovanju prostorskega razvoja. Kmetijska zemljišča so ključna za pridelavo hrane, ki je v praksi v Sloveniji ne pridelamo dovolj za oskrbo prebivalcev Slovenije. Več >>>

Podnebne akcije in Idejni zajtrk 2022

Mreža za prostor svoje članice obvešča, da bo letošnji razpis za Podnebne akcije objavljen 22. februarja 2022. Po odprtju razpisa bo organizirano tudi kratko informativno srečanje. 

 

Iz aktivnosti članic 

Podnebne politike 

[Umanotera] Skupaj s pomočjo energetsko revnim gospodinjstvom vlada potihoma namenja desetine milijonov za izbrano industrijo 

Umanotera je pripravila sporočilo za javnost, s katerim so opozorili na vladni predlog ukrepov za omilitev posledic dviga cen energentov, ki med drugim predvideva 150 evrov enkratne pomoči za ranljiva gospodinjstva. Hkrati pa vlada 12 (naj)večjim industrijskim porabnikom energije, energetskim »požeruhom«, obljublja večdesetmilijonske subvencije za nakup električne energije. In to vse do leta 2030. Več >>> 

[Umanotera] Evropski okoljski urad EEB razočaran nad izidom slovenskega predsedovanja Svetu EU

Evropski okoljski urad (EEB) je v sodelovanju z Umanotero ocenil prizadevanja slovenskega predsedovanja Svetu EU na okoljskih dosjejih in dosežene rezultate v odnosu do pomembnih tem, kot so podnebna in biodiverzitetna kriza, onesnaževanje, razvoj trajnostnih izdelkov, trajnostno kmetijstvo in ravnanje z odpadki. Več >>>

[Focus, Umanotera] “Zeleno” okrevanje EU ovirajo naložbe v fosilna goriva in ogrožanje narave

Analiza načrtov za okrevanje in odpornost deset držav članic EU je pokazala, da države v 672 milijard evrov vreden sklad EU za okrevanje vključujejo naložbe, ki bodo zelo verjetno škodile okolju in podnebju. Slovenski načrt so analizirali v Focusu in Umanoteri. Več >>>

[Focus] Nova študija: sodelovanje skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo prinaša mnoge koristi

Za celovitejšo predstavitev pomena skupnostnih pobud je Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE naročil analizo družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti. Cilj študije je motiviranje lokalnih skupnosti v Sloveniji, da stopijo skupaj, se zavzamejo za podnebne pobude v svojih okoljih in naredijo nekaj več za boljšo prihodnost. Več >>>

[Focus] Zakaj jedrska energija ne sodi med zelene naložbe

Stališče Focusa je, da umestitev jedrske energije v taksonomijo trajnostnega financiranja Evropske unije ni upravičena, saj ne izpolnjuje uveljavljenih kriterijev. V stališču se med drugim opirajo na izjavo strokovne skupine, ki je izvajala prvo presojo o vključitvi jedrske energije v taksonomijo EU. Več >>>

[Focus] Dolgoročno podnebno načrtovanje v državah srednje in vzhodne Evrope – priporočila za odločevalce 

Nevladne organizacije iz Češke, Estonije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije so preučile najboljše prakse šestih držav članic iz srednje in vzhodne Evrope na področju dolgoročnega podnebnega načrtovanja ter pripravile priporočila za to regijo. Več >>>

[Focus, Greenpeace] Slovenija med petimi državami EU, ki nameravajo kuriti premog po letu 2030

Vlada RS je včeraj sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki kot letnico prenehanja rabe premoga v Sloveniji opredeli leto 2033. Organizaciji Focus in Greenpeace Slovenija opozarjata, da se Slovenija, ki je kot predzadnja država EU sprejela letnico izhoda iz premoga, s tem pridružuje petim drugim državam, katerih letnica ni skladna z zavezami Pariškega podnebnega sporazuma. Več >>>

[Focus] V Bankwatch dokumentarcu o bančnem fiasku s TEŠ6

Vloga civilne družbe je zelo pomembna tudi pri izpostavljanju napak mednarodnih finančnih institucij. To je tudi osrednja tema krajšega dokumentarca organizacije CEE Bankwatch Network, v katerem je Focus v lanskem letu sodeloval s svojo izkušnjo boja proti gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj – TEŠ6. Več >>>

[Focus, Umanotera] Časovna komponenta je ključna pri vključevanju javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Na četrti v seriji osmih delavnic, ki jih pripravljata Focus in Umanotera, so se posvetili participativnemu vodenju procesov in pomenu vključevanja javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb. Potekala je na daljavo prek spletnega orodja Zoom, nagovorili pa so več kot 70 javnih uslužbencev – tako iz državne kot iz lokalne uprave. Več >>>

[Umanotera, Focus] Program podpore občinam v kar štirih novih občinah

V novembru 2021 sta Umanotera in Focus v okviru izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE objavila poziv za vključitev občin v program podpore pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Zaradi velikega potenciala za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri prijavljenih občinah so za sodelovanje v programu izbrali kar štiri občine, in sicer Črno na Koroškem, Vipavo, Kočevje in Maribor. Več >>>

 

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[DOPPS] Dinozavri okoli nas

Izsledki novih raziskav kažejo, da so bili dinozavri veliko bolj podobni pticam kot pa plazilcem. Trdni dokazi ne izvirajo le iz fosilnih ostankov kosti in podobnosti v okostju, temveč tudi iz fosilnih ostankov mehkih tkiv, kot so peresa. Raziskave pa so pokazale tudi, da ptice izumirajo 25-krat hitreje, kot je bilo evolucijsko pričakovano. BirdLife International ocenjuje, da izumrtje grozi še 13 % vrst. Več >>>

 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Kako je leto 2020 zaznamovalo zero waste občine

Kako zero waste občine načrtujejo in uresničujejo vizijo družbe brez odpadkov? Ekologi brez meja so pregledali dosežke leta 2020, ki ga je koronavirus zaznamoval tudi na področju ravnanja z odpadki. Več >>>

[EBM] Ponovna uporaba steklenic za vino

Embalaža za večkratno uporabo v zadnjih letih doživlja upad, kljub temu, da je prednostna naloga v evropski hierarhiji odpadkov. Kot so pokazale nedavne študije, se v večini evropskih držav steklenice za vino ne uporabljajo ponovno, zaradi česar je ključnega pomena razvoj pobud za uvedbo sistemov za večkratno uporabo na trgu. Več >>>

 

Trajnostni prehranski sistemi

[Focus] Skupnostni vrtovi kot dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Skupnostno vrtnarjenje skozi povezovanje različnih družbenih skupin lahko pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu počutju v lokalnem okolju. Ima pozitivne učinke tako na ravni posameznikov kot na ravni ožje in širše skupnosti. V okviru spletne platforme Dovolj za vse v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izpostavljajo nekaj primerov skupnostnih vrtov. Več >>>

 

Okolje in zdravje

[IPoP] Healthy City Design 2021 – razvoj znanja za načrtovanje zdravih mest

Konferenca Healthy City Design za nekaj dni skupaj zbere strokovnjake s področja javnega zdravja in načrtovanja mest in jim ponuja možnosti za izmenjavo izkušenj, predstavitve raziskav in primerov dobrih praks ter razprave o politikah ter strateških in praktičnih orodjih, s katerimi si mesta povsod po svetu intenzivno prizadevajo ustvarjati zdravo bivalno okolje. Na konferenci je IPoP − Inštitut za politike prostora zbranim predstavil rešitve in izkušnje z načrtovanjem šolskih poti in hoji prijaznega okolja iz programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. Več >>>

 

Urejanje prostora

[DKAS] Prispevek o prostorskem načrtovanju slovenske Istre na RTV SLO

Prispevek Nataše Mihelič govori o pomenu občinskih prostorskih načrtov za varovanje in razvoj prostorskih kvalitet. V prispevku sodeluje več predstavnikov stroke, ki poudarjajo nujnost prostorskih načrtov za ohranitev javnih površin, ščitenje prostora pred nereguliranimi investitorskimi posegi ter za zagotavljanje bivalno in klimatsko prijetnega okolja. Več >>>

[Paz!park] Projekt RE:PLAY – skrinjica želja

Pazi!park se je v decembru 2021 pridružil 3 dobrim možem in na OŠ Karla Destovnika Kajuha postavil skrinjice želja, kamor so lahko učenci šole prispevali svoje predloge, ideje in želje, povezane z zunanjo ureditvijo šole. Nekatere izmed predlogov bodo poskušali tudi realizirati. Več >>>

 

Urbane politike

[Maja Farol, IPoP] Urbane prerokbe – kako kot družba mislimo urbano prihodnost

V ljubljanskem Mestnem muzeju je na ogled razstava Urbane prerokbe: življenje v Ljubljani leta 2100, ki je plod sodelovanja društva Maja Farol in IPoP – Inštituta za politike prostora. Obiskovalce s 30 kratkimi zapisi sooča z možnimi podobami urbanega življenja v prihodnosti in spodbuja h kritičnemu razmisleku o trajnostnem urejanju prostora, mobilnosti in odnosu do narave. Prerokbe so rezultat srečanj strokovnjakov z različnih področij na temo ključnih vprašanj glede urbane prihodnosti. Več >>>

[IPoP] Za več inovativnosti in raznolikosti

Pred kratkim so pri IPoP za fotoknjigo SKUP napisali kratek članek o pomenu in koristih neodvisnih produkcijskih prostorov. Poudarjajo, da so za razvoj mesta koristni, da jih mesto potrebuje in da je tovrstnih prostorov vedno manj, kar ni dobro. Več >>>

[Trajekt] Hamburg Altstadtküste: Preobrazba starega dela mesta s pomočjo participacije

Prebivalcem, lastnikom, najemnikom stanovanjskih in poslovnih prostorov v mestni četrti Katharinen-Viertel v starem predelu mesta Hamburg počasi a vztrajno uspeva vzpodbuditi premislek o zapori javnega prostora za prometna vozila. Postopek, morda relevanten tudi za naše okolje. Več >>>

 

Drugo

[CAS] Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje

Priročnik KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST, priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje mladim na kreativen način pomaga pri odkrivanju njih samih, njihovih lastnosti, kompetenc in želja. Priročnik skozi igro omogoča seznanitev s poklici, ki bodo gradili svet prihodnosti in s spretnostmi, ki bodo pomembne za uspešno zaposlovanje. Več >>>

[EBM, Focus] Zaključni šiv projekta Obleka naredi človeka 

V povprečju v Sloveniji odvržemo 12,3 kg oblačil na leto. O tem, kam z njimi, ko jih ne nosimo in še veliko več, so govorili na zaključnem dogodku projekta Obleka naredi človeka. Predstavili so novo izdajo Etičnega potrošnika, v katerem so spletli veliko uporabnih informacij za potrošnice in potrošnike, ki želijo biti ozaveščene/i, trajnostne/i in modne/i. Več >>>

[IPoP] Inventura leta 2021

IPoP je v letu 2021 obeležil 15 let delovanja. V teh letih so pridobili veliko znanja in izkušenj ter razvili trdna partnerstva in odnose z nevladnimi organizacijami, občinami, ustanovami in številnimi posamezniki. V letu 2021 so še dodatno okrepili sodelovanje z občinami na različnih področjih svojega delovanja in v še večji meri omogočali izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks med njimi. Več >>>

[IPoP] Prvo leto po koncu Roga

Roga že eno leto ni več, a vprašanje, kdo je mesto, je še vedno odprto. Čeprav je za nami posebno leto, je z rušenjem Roga Ljubljana bolj kot ne izgubila številne vsebine, skupnosti, predvsem pa solidarnost in občutek, da se je mogoče tudi o kompleksnih problemih dogovoriti in da ne bo nihče sredi epidemije čez noč ostal na cesti. Več >>>

[OPD, CAAP] Animacije na temo sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks

V okviru projekta Delati skupaj-za solidarno družbo sta Organizacija za participatorno družbo in CAAP Maribor skupaj s partnerji (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Pekarna Magdalenske Mreže) pripravila štiri kratke informativno-izobraževalne stop animacije na temo sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks. Med njimi je tudi ena na temo ekonomske demokracije in participatornega proračuna. Več >>>

[BDS] Program aktivnosti v letu 2022

Botanično društvo Slovenije je objavilo svoj program aktivnosti, ki jih načrtujejo v letu 2022. Med drugim bodo organizirali botanične večere, ekskurzije in tekmovanje. Več >>>

[CIPRA] Trajnostno živeti in smučati v Alpah

CIPRA Slovenija je s prispevkom »Trajnostno živeti in smučati v Alpah« sodelovala na posvetu Turizem in podnebne spremembe v Alpah, ki je potekal 13. 1. 2022 na Bledu v okviru konference Evropa prihodnosti. Kakšne bodo prilagoditve zimskega (smučarskega) turizma na okoljske dejavnike v Alpah? Ali prilagajanje na podnebne spremembe predstavlja priložnost za nove poslovne modele, ki bodo izboljšali kakovost turistične ponudbe? Več >>>

[SDPVN] Nova izdaja biltena Glej, netopir!

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev je na splet naložilo novo izdajo društvenega glasila Glej, netopir!, v kateri lahko preberete zapise o dogodivščinah članov v preteklem letu – o društvenih projektih, taborih in drugih raziskovalnih ter izobraževalnih aktivnostih. Več >>>

[Umanotera] Zahteve Glas ljudstva predane političnim strankam

Iniciativa Glas ljudstva, katere podpisnice so poleg Umanotere tudi nekatere druge članice vsebinskih mrež, je političnim strankam, ki bodo kandidirale na prihajajočih državnozborskih volitvah, predala zahteve. Več >>>

[Umanotera] Nov Umanoterin obvestilnik

Umanotera že šest let razpošilja novičnik, v novem letu pa so tega preoblikovali in vanj dodali nekaj novih zanimivih kategorij. >>>

Mednarodne novice

Publikacija o sredstvih, namenjenih za oglaševanje hrane rastlinskega in živalskega izvora

Nedavno objavljena študija je pokazala, da je Evropska unija v letu 2021 namenila skoraj 54 milijonov evrov za promocijo mesa in mlečnih izdelkov. Čeprav je bilo leto 2021 mednarodno leto sadja in zelenjave, je bilo za oglaševanje tega porabljenih zgolj 35 milijonov evrov. Več >>> 

Poročilo o globalnih tveganjih 2022

Poročilo, objavljeno s strani World Economic Forum, ugotavlja, da je pet glavnih dolgoročnih tveganj za svet podnebne narave. Podnebne akcije in ukrepanja so nezadostna ali neučinkovita, največje svetovno tveganje pa predstavljata izguba biotske raznovrstnosti in ekstremni vremenski pojavi. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

  1. februar 2022 [Destilator] Ročna izdelava papirja

Destilator bo udeležence likovne delavnice JSKD seznanil s teorijo reciklaže in trajnostnega oblikovanja ter etike in ekologije pri kreativnem procesu. Prav tako bo predstavljena tehnologija ročne izdelave papirja. Več >>>

do 11. februarja [EBM] Kako učinkovito vpeljati trajnostno strategijo in se izogniti napačnim rešitvam?

Ekologi brez meja vabijo k prijavi na usposabljanje za trajnostne komunikatorje. Na njem bodo z udeleženci delili znanja o trajnostnih in okoljskih temah. Program je namenjen podjetjem. Več >>>

  1. februar 2022 [IZO] Webinar: Igrifikacija pristopov za podnebno ukrepanje in doseganje trajnosti

Inštitut za zdravje in okolje vabi na spletni dogodek, kjer se bodo udeleženci osredotočali na spoznavanje različnih idej in predstavitev primerov orodij, ki so namenjena širjenju zavedanja o nujnosti podnebnega ukrepanja. Več >>>

  1. februar 2022 [No Excuse Slovenia] Kako postati aktivist brez izgovora?

Na dogodku bo preko neformalnih metod in aktivnega pristopa možno spoznati dolgoletne in mlajše aktiviste Mladinske zveze Brez izgovora ter pridobiti dodatne odgovore na vprašanje, kako lahko aktivizem reši svet. Več >>>

do 25. februarja 2022 [Hiša!] Festival sprehodov – poziv za prijavo tematskih sprehodov

Prijavite svoj tematski sprehod na letošnji že . , ki bo predvidoma potekal med . . . Več >>>

  1. marec 2022 [CAS] Dan odprtih vrat ateljejev arhitektk, krajinskih arhitektk in gradbenic

Dan odprtih vrat ponuja ustvarjalkam možnost, da širši javnosti, študentom, obrtnikom in gradbenim podjetjem predstavijo svoje delo. Več >>>

do konca marca [Umanotera] Razstava Na vroči strani Alp v Generali galeriji

Razstava opisuje nevarne posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo občutili v Sloveniji, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Hkrati poudarja pomembno dejstvo, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi takšni prihodnosti še vedno lahko izognemo.>>>

do 3. maja 2022 [CAS] Povabilo študentom k oddaji predloga za Vurnikovo študentsko nagrado za leto 2022

Vurnikova študentska nagrada je bila kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani, za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884-1971). Nagrada, ki so jo tako idejno kot finančno podprli Krajevna skupnost Radovljica, Občina Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna. Več >>>

 

Foto: Nina Plevnik, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close