Podnebni novičnik – Mesečne e-novice Mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor

Marec 2022

 

Uvodnik 

Skupaj do stanovanjskih zadrug

Maša Hawlina in Anja Lazar, IŠSP, Nina Plevnik, IPoP

Pobude za stanovanjske zadruge se v zadnjih letih, ob vse večjem pomanjkanju dostopnih stanovanj, hitro množijo. Prihajajo tako od posameznikov in samoorganiziranih skupin, ki bi radi vzpostavili stanovanjske zadruge ter v njih bivali, kot od občin in stanovanjskih skladov, ki stanovanjske zadruge prepoznavajo kot dober mehanizem za povečanje fonda dostopnih in kakovostnih stanovanj… Kljub rastoči potrebi in pripravljenosti deležnikov, v Sloveniji še ni bilo vzpostavljeno zakonsko okolje, ki bi omogočalo in spodbujalo gradnjo dostopnih stanovanj v okviru stanovanjskih zadrug.  Zato je bila v sklopu naših zagovorniških aktivnosti sprejeta odločitev, da se pripravi predlog zakonskih rešitev, s katerimi bi lahko primerno uredili področje stanovanjskega zadružništva bodisi kot poglavje o stanovanjskih zadrugah znotraj Stanovanjskega zakona ali kot samostojni zakon o stanovanjskih zadrugah.

Celoten uvodnik si lahko preberete tukaj.

 

Aktualno v okviru mrež

V mreži Plan B smo pričeli z izvajanjem drugega sklopa malih projektov članic mreže

Programski svet mreže Plan B je v okviru izvajanja Podnebnega programa na predlog komisije podprl tri male projekte članic mreže: Vsebina in vizualna podoba prvega centra o delfinih (Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce), Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE (Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa) ter Kačji pastirji in podnebne spremembe (Slovensko odonatološko društvo). Več >>>

Srečanje NVO in pogovor z Janom Hasselmanom

Priznan okoljski zagovornik ameriških staroselcev Jan Hasselman 24. 3. 2022 ponovno gostuje v Ljubljani. Jan Hasselman zastopa skupnosti in staroselce kot pravni zagovornik ameriške okoljske nevladne organizacije EarthJustice. Zagovarja in uveljavlja njihove interese pri varstvu zdravega življenjskega okolja in narave ter v zvezi s podnebno krizo. Več >>>

Na Idejnem zajtrku bomo ponovno podprli Podnebne akcije članic Mreže za prostor

Do vključno 15. marca 2022 je odprt razpis za sofinanciranje projektov članic Mreže za prostor. Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Vse članice Mreže za prostor ob tem vabimo, da se nam 22. marca pridružijo na Idejnem zajtrku v Ljubljani, izvejo več o prijavljenih projektih in o njih glasujejo. Več >>>

Naša hrana – tla so omejen naravni vir

Pridelava hrane je zelo pomembna in odvisna od strateških politik na več ravneh, od zagotavljanja pogojev za pridelavo, kakovost in varstvo kmetijskih zemljišč do varstva potrošnikov. Hkrati je dejavnost, katere kompleksnost je za povprečnega potrošnika težko razumljiva. Zaradi tega smo temi pridelave hrane posvetili zadnjega v seriji seminarjev za trajnostno urejanje prostora s pomočjo treh zanimivih sogovornikov. Več >>>

Prostorski informacijski sistem in državni prostorski načrti

Večina podatkov je danes dostopnih preko spleta – ne le obveščanje o javnih objavah, tudi procesi odločanja in poslovanje se selijo na splet. Tokratni webinar za zagovorništvo je bil zato namenjen pridobivanju praktičnih spretnosti za iskanje in spremljanje podatkov, ki se nanašajo na prostor in državno prostorsko načrtovanje. Več >>>

Ustavno sodišče zavrnilo možnost izpodbijanja prostorskih aktov pred Upravnim sodiščem

Odločitev Ustavnega sodišča zoper 58. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je, da je presojanje izvedbenih prostorskih aktov le pristojnost Ustavnega in ne Upravnega sodišča. S tem smo ostali brez učinkovitega pravnega sredstva v prostorskem načrtovanju v skladu z Aarhuško konvencijo. Več >>>

Protipoplavno ukrepanje mora nasloviti upravljanje voda in ustreznejšo rabo tal v mestih

Mreža za prostor se je v javni razpravi odzvala na osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027. Sočasno z  osnutkom Načrta ni bil razgrnjen tudi osnutek okoljskega poročila,  zato osnutka Načrta ni mogoče zadovoljivo in celovito ovrednotiti. Mreža za prostor zaradi tega pričakuje ponovno razgrnitev dokumenta z okoljskim poročilom, ko bo to izdelano. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic 

Podnebne politike 

[Focus] Poročilo IPCC: še bolj jasen in urgenten poziv k ukrepanju

Novo poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o negativnih posledicah podnebnih sprememb ponovno prinaša zelo jasna opozorila znanstvenikov, da je podnebna kriza prisotna pravzaprav že povsod po svetu in da moramo za omejitev negativnih podnebnih vplivov narediti vse, da ustavimo dvig globalne temperature pod 1,5 °C. Več >>>

[Focus] Evropska mesta premalo odločna na poti do ničelnih emisij iz prometa

Evropska mesta morajo bistveno okrepiti prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. Poročilo koalicije Clean Cities Campaign, katere članica je tudi okoljska organizacija Focus, kaže na pomanjkanje napredka v 36 večjih evropskih mestih. Ljubljana se je na lestvici uvrstila na 28. mesto. Nobeno mesto ni bilo ocenjeno z odlično oceno. Več >>>

[Greenpeace, Focus, Umanotera] [Poziv] Preprečite izčrpavanje podnebnega sklada za financiranje podnebnih onesnaževalcev

Skupaj z Greenpeace Slovenija in Umanotera smo na člane in članice Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor naslovili poziv naj na prihajajoči seji ne podprejo predloga Zakona o varstvu okolja, ki vključuje t.i. shemo za povračilo posrednih stroškov, ki predstavlja novo subvencijo za velike podnebne onesnaževalce. Več >>>

[Focus] Na lokalni ravni je potrebna večja podpora za izvajanje podnebnih in energetskih ukrepov

Do leta 2030 bo kar 70 odstotkov državljanov Evropske unije bivalo v urbanih območjih. Na drugi strani se politike prehoda v podnebno nevtralno družbo v praksi najbolj vidno realizirajo prav na lokalni ravni. To občine in lokalne skupnosti postavlja v vlogo zelo pomembnega akterja pri spopadanju s podnebno krizo. V tem kontekstu je Focus v okviru projekta LIFE Unify pripravil poročilo “Načrtovanje podnebnih ukrepov na lokalni ravni”, v katerem so predstavljene izkušnje projektnih partnerjev z delom na akcijskih načrtih za trajnostno energijo in podnebje (SECAP). Več >>>

[Umanotera] Strateški načrti skupne kmetijske politike ne bodo dosegali ciljev Zelenega dogovora

European Environmental Bureau in BirdLife Europe sta naredila prvo oceno osnutkov strateških načrtov izvajanja skupne kmetijske politike, tudi slovenskega, in ugotavljata, da velika večina strateških načrtov skupne kmetijske politike biodiverzitetne in podnebne krize ne obravnava ustrezno. Poročilo se nanaša na 21 pregledanih planov. Več >>>

 

Trajnostna mobilnost

[Mariborska kolesarska mreža] Kaj nam fali … Grazibor 2022

Mariborska kolesarska mreža je s svojo ustreznico iz avstrijskega Gradca, Fahrrad Küche Graz, izpeljala tradicionalno zimsko kolesarsko budnico – 11. zaporedni Grazibor. Gre za februarsko skupinsko vožnjo od Gradca do Maribora. Več >>>

[Focus] Šibki točki Ljubljane: dostopnost JPP in onesnažen zrak

Evropska mesta niso na dobri poti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. To ogroža napore EU politik pri blaženju podnebnih sprememb, zaradi onesnaženega mestnega zraka pa bo število obolelih in umrlih še naprej (pre)visoko. Več >>>

[Focus] Občini Postojna bomo pomagali vzpostaviti center trajnostne mobilnosti

V letošnjem letu bo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Občino Postojna podprl pri uresničevanju njihove ideje o centru trajnostne mobilnosti. Z njihovo podporo bodo izvedli demonstracijski projekt, za katerega upajo, da bo navdih še za mnoge mobilnostne centre po Sloveniji. Več >>>

[Focus] Zaradi ciljev EU se je prodajni delež električnih avtomobilov povzpel na 9 odstotkov

Prodaja električnih vozil v EU, spodbujena s cilji EU za izpuste CO2, je narasla že drugo leto zapored. Lani je bil vsak enajsti prodani avtomobil v EU popolnoma električen. Toda ta trend ni samoumeven. V organizaciji Transport & Environment (T&E), katere član je tudi Focus, opozarjajo, da bo brez ambicioznih standardov v letu 2025 ter vmesnega cilja za leto 2027 rast prodaje električnih vozil v Evropi do konca tega desetletja upadla, saj bodo proizvajalci avtomobilov dali prednost ponovni rasti tržnega deleža avtomobilov na bencin in dizel. Več >>>

[IPoP] Odprta ulica – preizkus drugačne prometne ureditve tokrat v Mestni občini Velenje

Na IPoP so k sodelovanju povabili občine, ki so želele preizkusiti odprto ulico. To je preizkus nove prometne ureditve s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje v skladu s pričakovanji različnih uporabnikov prostora.  Najbolj prepričljivo prijavo je poslala Mestna občina Velenje. Več >>>

 

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[Focus, Umanotera] Poziv vladam: ustavimo uničevanje svetovnih gozdov

Okoljske organizacije, združene v kampanji #Together4Forests, pozivajo nacionalne vlade, naj omejijo prispevek EU k uničevanju gozdov in ekosistemov ter kršitvam človekovih pravic po svetu. V pismu, ki so ga naslovile na EU, več kot 100 organizacij civilne družbe EU poziva, naj izkaže vodilno vlogo na področju varstva okolja in z učinkovito in močno zakonodajo poskrbi, da uničevanje gozdov ne bo več nevidna sestavina izdelkov, ki jih kupimo v supermarketu. Več >>> 

[DOPPS] Zasaditev mejice v naravnem rezervatu Iški morost

V sredo, 2. marca 2022, je DOPPS na južnem delu Naravnega rezervata Iški morost s pomočjo prostovoljcev zasadil 240 metrov dolgo mejico. Za zasaditev so uporabili sadike različnih avtohtonih lesnih vrst, kot so šipek, češmin, rdeči dren, črni trn, različne vrste vrb in krhlika. Mejice v kmetijski krajini povečujejo biotsko pestrost, saj nudijo prehranjevališča, zatočišča in gnezdišča številnim živalskim skupinam. Več >>>

[DOPPS] Mokrišča za ljudi in naravo

2. februarja je svetovni dan mokrišč. Mokrišča so med svetovno najpomembnejšimi in istočasno najbolj ogroženimi ekosistemi. V njih živi ali se razmnožuje 40 % vseh živalskih in rastlinskih vrst, številne vrste pa so zaradi izgube mokrišč močno ogrožene. Od leta 1970 smo izgubili že 35 % mokrišč, od leta 1700 pa skoraj 90 %. Z mokrišči izgubljamo tudi številne ekološke funkcije, ki so ključne za dobrobit ljudi. Več >>>

[SDPVN] Pomoč netopirjem v letu 2021

V Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev prostovoljno svetujejo ljudem, ki so našli netopirje v stiski ali iščejo informacije za sobivanje z njimi. V letu 2021 so se na klice in sporočila odzvali več kot 270-krat. Pripravili so pregled najpomembnejših informacij s posredovanj in pomoči netopirjem v letu 2021. Več >>>

 

Varstvo okolja

[CIPRA] Alpska tla – zaveznik pri varovanju podnebja

Alpska tla imajo odločilno vlogo pri varovanju podnebja, vendar jih intenzivna raba in naraščajoče temperature ogrožajo. Ne le da izgubljajo pomembno funkcijo, ki jo imajo kot skladišče ogljika, temveč lahko celo same postanejo vir toplogrednih plinov. Več >>>

[CIPRA] Alpski turizem prihodnosti

Rezultati projekta CIPRE Ponovni zagon alpskega turizma kažejo, kako je mogoče uresničevati odpornejši in za okolje sprejemljivejši turizem. Nove strategije za razvoj podnebno nevtralnega in odpornega alpskega turizma so člani projektne skupine skupaj s strokovnjaki in regionalnimi menedžerji razvijali v posameznih alpskih državah v okviru ciljnih skupin kot tudi na čezalpskem spletnem seminarju. Več >>>

[Umanotera, Focus] Program podpore občinam v kar štirih novih občinah

V novembru 2021 sta Umanotera in društvo Focus v okviru izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE objavila poziv za vključitev občin v program podpore pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Na poziv so se lahko prijavile občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Tudi letos se bomo 23. aprila oblekli v rabljena oblačila 

Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in Focus, društvo za sonaraven razvoj ob Dnevu starih reči (2. marec) napovedujejo drugo izvedbo Dneva v rabljenih oblačilih. K sodelovanju vabijo posameznike in organizacije. Organizacije nadaljujejo z izpostavljanjem pomena ponovne uporabe oblačil. Več >>>

[Umanotera, Focus] Nova študija: sodelovanje skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo prinaša mnoge koristi

Skupnosti so lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in pomemben člen pri krepitvi odpornosti na različne krize. Družbene, gospodarske in okoljske koristi skupnostnih praks potrjuje tudi nova študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti”. Nastala je na pobudo organizacij Focus in Umanotera v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, vključuje pa predstavitve 19 dobrih praks in izpostavlja priložnosti za Slovenijo. Več >>>

[Focus] V novem Etičnem potrošniku o tem, kako lahko obleka naredi človeka

Ob zaključku projekta Obleka naredi človeka je po dolgem času izšel novi Etični potrošnik – glasilo, ki ga v Focusu občasno pripravljajo (s partnerji) že od leta 2008. Več >>>

 

Trajnostni prehranski sistemi

[Umanotera] Spletni dogodek Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov 

Konec januarja se je pričel cikel konferenc, ki se bodo odvijale v okviru projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, kjer je Umanotera ena izmed projektnih partnerjev. Prvi dogodek je raziskoval pomembnost vloge civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov. Več >>>

 

Urejanje prostora

[Est=etika, Zora] Participativni proračun občine Straža: Zasnova ureditve prostorov za ločevanje odpadkov

Projekt v sklopu participativnega proračuna Občine Straža: Zasnova ureditve prostorov za ločevanje odpadkov v Gradiški ulici v Občini Straža je skozi vključevanje upravljavcev in lokalnih prebivalcev podal dva različna predloga zasnove za ureditev prostorov za ločevanje odpadkov v celotni Gradiški ulici v Straži, ki so sedaj neurejeni in neustrezni. Več >>>

[IPoP] Urejanje in čiščenje javnih površin

Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor so v okviru procesa spreminjanja Nacionalnega programa varstva okolja za obdobje 2020-2030 lansko leto izdelali Strokovne podlage za zakonsko ureditev gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin (september 2021). Gradivo ponuja vpogled v način izvajanja te javne službe. Izdelano je s pomočjo pregleda predpisov, anket, fokusnih skupin in intervjujev in dokazuje, da za enakovredno strokovno in učinkovito urejanje javnih površin v slovenskih naseljih tako občine kot izvajalci javne službe potrebujejo enotna merila in pogoje. Več >>>

 

Stanovanjska politika

[IŠSP, IPoP] Iskanje podpore za vzpostavitev stanovanjskih zadrug

S kampanjo in z zbranimi podpisi želijo političnim odločevalcem pokazati, da podpora (tudi v številkah) stanovanjskim zadrugam iz dneva v dan raste in da je čas, da država končno začne voditi aktivno stanovanjsko politiko – da se korenito loti stanovanjske reforme, začne vlagati v gradnjo dostopnih stanovanj, omogoči nove sodobne modele stanovanjske preskrbe ter postavi pravico do stanovanja za vse pred kratkoročne interese peščice privilegiranih dobičkarjev. Več >>>

[IŠSP] Predlogi za zakonske rešitve za stanovanjske zadruge

Iz pobud za stanovanjske zadruge se težko razvijejo konkretni projekti, ker še ni bilo vzpostavljeno zakonsko okolje, ki bi omogočalo in spodbujalo gradnjo dostopnih stanovanj v okviru stanovanjskih zadrug. Zato se bo pripravil predlog zakonskih rešitev, s katerimi bi lahko primerno uredili področje stanovanjskega zadružništva bodisi v okviru poglavja o stanovanjskih zadrugah znotraj Stanovanjskega zakona ali kot samostojni zakon o stanovanjskih zadrugah. Več >>>

 

Drugo

[Focus, Umanotera] Na Dovolj za vse zemljevidu že 80 dobrih praks

Pomemben del spletne platforme Dovolj za vse v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je zemljevid dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, na katerem je vpisanih že 80 dobrih praks iz vse Slovenije. Izbrane domače dobre prakse ponujajo obilico navdiha za povezovanje in delovanje v smeri koristi za celotno skupnost, ne le za posameznike. Več >>>

[Focus] S predlogom Evropske komisije za bolj etične dobavne verige končno do pravil za podjetja

Evropska komisija je objavila težko pričakovani predlog zakonodaje, ki bi lahko omejila uničevanje okolja in kršitve človekovih pravic v okviru dobavnih verig izdelkov, ki se trošijo v Evropski uniji. V okoljski organizaciji Focus pozdravljajo premik k večji odgovornosti podjetij do okolja in človekovih pravic, obenem pa s številnimi evropskimi organizacijami civilne družbe opozarjajo na šibkosti predloga. Več >>>

[Umanotera, Focus] Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Črni na Koroškem se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus. Več >>>

[Umanotera] Posodobljen dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

Umanotera v branje predlaga posodobljen dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas. Več >>> 

[Umanotera] Prevzem odzivov političnih strank na zahteve iniciative Glas ljudstva

Iniciativa Glas ljudstva, katere podpisnice so med drugim tudi Umanotera in nekatere druge članice vsebinskih mrež, je pred nekaj tedni političnim strankam pred aprilskimi državnozborskimi volitvami predala zahteve z različnih družbenih področij. Stranke so zdaj vrnile svoje odzive nanje. Več >>>

[EBM] Urša Zgojznik odstopila z mesta predsednice Društva Ekologi brez meja

S formalno ustanovitvijo VESNE – zelene stranke njena sopredsedujoča, Urša Zgojznik, odstopa z mesta predsednice Društva Ekologi brez meja. Do izvolitve novega predsednika ali predsednice vodenje društva opravljata člana upravnega odbora – Jaka Kranjc in Katja Sreš. Več >>>

[Umanotera] Začetek izvajanja aktivnosti v okviru projekta Onkraj zgodb

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb, v katerem bodo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta bo organiziranih tudi nekaj usposabljanj, prvo pa je na temo zelenega sistema delovanja organizacije pripravila Umanotera. Več >>>

[Humanitas] Evropska državljanjska pobuda za prepoved uvoza izdelkov iz nezakonitih naselbin

Na svetovni dan socialne pravičnosti je več kot 100 evropskih civilnodružbenih organizacij, tudi iz Slovenije, v okviru instrumenta Evropske državljanske pobude pričelo s kampanjo, ki se zavzema za prepoved uvoza izdelkov v Evropo iz nezakonitih naselbin na zasedenih ozemljih. Namen kampanje, v okviru katere bo potrebno zbrati milijon podpisov, je spodbuditi evropsko zakonodajo k prepovedi nezakonitega trgovanja in dobičkarstva od vojnih zločinov in kršenja človekovih pravic. Več >>>

[INEPA] Vprašalnik o uporabi programske opreme in storitev

Cilj raziskave je ugotoviti stanje uporabe prosto dostopnih in plačljivih računalniških programov pri delovanju NVO ter njihov odnos do (odprtokodnega) prostega programja in storitev, vključno s pogoji ali potrebami za njihovo (potencialno) rabo. Več >>>

 

Mednarodne novice

Evropsko leto mladih: Povezati se moramo z mladimi

Predsednica Evropske komisije, Ursula Von der Leyen, je septembra lani leto 2022 začrtala kot Evropsko leto mladih. V njem bodo v ospredju mladi v kontekstu evropskih in nacionalnih politik. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

  1. 3. 2022 [IZO] Webinar: Priložnosti uporabe zunanjega prostora šol za starejše otroke in mladostnike

Z več strokovnimi in praktično naravnanimi predstavitvami bodo udeležencem predstavljeni različni vidiki, ki so pomembni za ustvarjanje ustreznih možnosti in krepitev uporabe zunanjega prostora osnovnih in srednjih šol tako v času pouka kot izven njega. Več >>>

do 11. 3. 2022 [NoExcuse] Postani No Excuse aktivist

V Brez izgovora ponovno odpirajo vrata novim aktivistom – dijakom 1. in 2. letnikov srednjih šol, ki si želijo spodbuditi pozitivne družbene spremembe. Več >>>

  1. 3. – 23. 3. 2022 [Umanotera, Focus, PIC, MZPP] Podnebne skupščine

Mladi za podnebno pravičnost v sodelovanju z Umanotero, Focusom in Pravno-informacijskim centrom PIC organizirajo pet podnebnih skupščin, izmed katerih se bo večina odvijala po fakultetah po Sloveniji, ena pa bo potekala na spletu. Več >>>

do 16. 3. 2022 [IPoP] Vabilo za občine: Pomoč pri uvajanju Območja varnih prihodov v šolo

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabijo k sodelovanju občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti uvedbo ukrepa šolska ulica  – območja varnih prihodov. Preizkus drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Več >>>

  1. 3. 2022 [IPoP, IŠSP] Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas. Več >>>

  1. 3. 2022 [Umanotera, Focus] Skupaj razvijamo zeleni turizem v Občini Črna na Koroškem 

Občina Črna na Koroškem v sodelovanju z Umanotero in društvom Focus vabi na delavnico Skupaj razvijamo zeleni turizem. Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z dosedanjimi rezultati turističnega razvoja v občini in spoznali nekatere uspešne primere zelenega turizma iz drugih območij. Več >>>

  1. 3. 2022 [MZPP] Podnebni štrajk

V petek, 25. 3., Mladi za podnebno pravičnost pozivajo vse, da 11.55 zapustijo šolske klopi, pisarne, tovarne, domove in na shodih, ki se bodo odvijali na ulicah Ljubljane, Kopra in Maribora zahtevajo podnebno pravičnost. Več >>> 

  1. 3. – 2. 4. 2022 [Hiša!] Festival sprehodov 2022

Po dveh letih se, zavoljo vsem znanih razlogov, po prestavitvah na jesen, Festival sprehodov v svoji peti izvedbi končno vrača zopet na svoj spomladanski termin – družili in sprehajali se bomo med 25. marcem in 2. aprilom. Kot vedno, vas tudi tokrat čaka pisana paleta sprehodov in zanimivih tem, večere pa bomo tradicionalno namenili Sprehajanju misli, pogovorom o temah, ki se tičejo našega mesta, njegovi zgodovini in dediščini ter načinom, kako te danosti čim bolje predstaviti. Več >>>

  1. 3. 2022 [Umanotera] Nacionalna konferenca o podnebju prijaznejši pogostitvi na dogodkih

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana vabi na nacionalno konferenco Mizica, pogrni se! Domači in tuji predavatelji bodo predstavili pomen in koristi podnebju prijaznejše pogostitve na dogodkih ter delili svoje praktične izkušnje s tem, kako prek ponujene hrane zmanjšati vpliv dogodkov na podnebje. Več >>>

do 31. 3. 2022 [Paz!park, Prostorož] Razstava Nove prakse, nova orodja

Razstava oz. projekt Nove prakse, nova orodja si prizadeva osvetliti način delovanja sodobnih »slovenskih« arhitekturnih praks. Povod za projekt so bili trije pogovori med sodelujočimi arhitektkami_i z Matevžem Čelikom in Miko Cimolini, v katerih so ugotavljali, kakšne organizacijske, projektantske in druge strokovne novosti uvajajo v svoje delo in s tem spreminjajo način, kako razumemo arhitekturno dejavnost danes. Več >>>

do 31. 3. 2022 [Umanotera] Razstava Na vroči strani Alp v Generali galeriji

Razstava opisuje nevarne posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo občutili v Sloveniji, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Hkrati poudarja pomembno dejstvo, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi takšni prihodnosti še vedno lahko izognemo. >>>

  1. 4. – 13. 4. 2022 [Sončni grič] Izobraževanje za mladinske delavce

Sončni grič 7 slovenskih udeležencev vabi na izobraževanje za mladinske delavce v slovenski Istri na Sončnem griču v Hrvojih. Spoznali bodo nove metode in ekološke trajnostne prakse. Več >>>

do 15. 4. 2022 [Maja Farol, IPoP] URBANE PREROKBE: Življenje v ljubljani leta 2100

Razstava izhaja iz šestih srečanj – t. i. Zborov za prostor – na katerih so vabljeni strokovnjaki z različnih področij razprli ključna pričakovanja glede prihodnosti. Uredniška skupina razstave je nato oblikovala osnutke napovedi, jih ponovno preverila z njimi in ubesedila v »prerokbe«, ki jih je mogoče prebrati na razstavi. A proces s tem ni zaključen. Razstava je tudi platforma, prek katere lahko svoje predloge prerokb prispevajo obiskovalci in javnost. Več >>>

  1. 6. – 1. 7. 2022 [Focus, Umanotera] Odprte prijave za Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2022

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 želi oživiti prostor za izmenjavo mnenj, razpravo in kritični razmislek o sodobnih raziskavah, praksah, metodologijah in procesih za pravične, vključujoče in deliberativne tranzicije k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Tranzicije že potekajo in so neizogibne, naslovili pa bomo tistih nekaj področij, ki so še posebej izpostavljena: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje. Več >>>

  1. 6. – 30. 6. 2022 [Slovensko odonatološko društvo] Evropski odonatološki kongres

Slovensko odonatološko društvo vabi na šesti Evropski odonatološki kongres ECOO 2022, ki bo konec junija potekal v Sloveniji. Več >>>

Foto: analogicus na Pixabay

 

 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close