Rezultati in dosežki vsebinskih mrež v 2022

V letu 2022 sta mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor nadaljevali s podpiranjem svojih članic, ki so si še naprej na dnevni ravni prizadevale za trajnostno urejanje prostora, ohranjanje narave in varovanje okolja. Organizacije v mrežah zagovarjajo interese narave, okolja, prostora in družbe, spremljajo politike in predpise na nacionalni, EU in mednarodni ravni in znotraj njih uveljavljajo temeljna načela varstva okolja ter so strokovno artikuliran glas ljudi. 

Sprehodite se z nami skozi leto 2022 in preberite poudarke delovanja mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor.

Največji dogodek mrež leta 2022 je bil nacionalni posvet z naslovom »Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni?« 12. oktobra. Z dogodkom sta mreži želeli seznaniti odločevalce tako na nacionalni kot lokalni ravni ter drugo zainteresirano javnost s trenutnim stanjem prilagajanja ter načrti na nacionalni ravni za uspešno prilagajanje podnebnim spremembam. Visoka udeležba na dogodku priča o zavedanju nujnosti sprejemanja ukrepov na področju prilagajanja, saj kot opozarjajo avtorji poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), se »okno priložnosti za ustvarjanje prihodnosti, v kateri bo še mogoče živeti, hitro zapira«.

Foto: Goran Jakovac, IPoP (CC BY-NC 4.0)

V okviru Podnebnega programa mrež je bilo v lanskem letu organiziranih več delavnic in srečanj z namenom krepitve strokovne in zagovorniške usposobljenosti članic mrež. Mreži sta marca gostili srečanje z Janom Hasselmanom, uspešnim okoljskim odvetnikom ameriške nevladne organizacije EarthJustice.   

Mreža Plan B za Slovenijo je maja organizirala strokovno usposabljanje na temo novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), pri predlogu katerega je formativno in uspešno sodelovala tudi sama. V istem mesecu je organizirala tudi spletno predavanje s Clausom Hollerjem, priznanim strokovnjakom za ekološko kmetijstvo in njegove zdravstvene in okoljske prednosti iz avstrijske zveze ekoloških kmetov Bio Austria. 

Jeseni sta bila organizirana še dva dogodka. Konec septembra je bilo izvedeno srečanje s posebnim poročevalcem Združenih narodov za človekove pravice in okolje, dr. Davidom R. Boydom. Ta se je z nevladnimi organizacijami pogovarjal o aktualni okoljski problematiki v Sloveniji, ugotovitve pa je vključil tudi v svoje poročilo. Zadnje usposabljanje leta je potekalo na temo okoljskih prekrškov in inšpekcijskega nadzora, vodil pa ga je Martin Golčer z Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je predstavil okoljski prekrškovni postopek.

Tako mreža Plan B za Slovenijo kot Mreža za prostor sta v letu 2022 izvedli srečanja članic mrež. Letna srečanja so namenjena medsebojnemu spoznavanju, pregledu stanja na področjih delovanja in strateškemu razmisleku o zagovorniških dejavnostih. 

Foto: Marko Peterlin, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Zagovorništvo je bilo v supervolilnem letu 2022 še kako pomembno. V okviru Konzorcija vsebinskih mrež, v katerem sta aktivni obe mreži, smo poslali dopis vsem političnim strankam, v katerem smo v kontekstu državnozborskih volitev 2022 na stranke naslovili vprašanje, s kakšnimi ukrepi bodo uresničili spoštovanje 23. člena ZNOrg, ki določa naloge ministrstev pri zagotavljanju podpornega okolja za nevladne organizacije. 

Prav tako sta se mreži povezano odzivali na aktualne procese in predloge sprememb predpisov in zakonodaje, ki posegajo na področje našega delovanja ter tudi sami oblikovali pobude za spremembe predpisov: npr. skupno stališče mrež na Uredbo o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov in odziv na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. V decembru so bile Ministrstvu za javno upravo poslane pripombe obeh mrež na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami.

Jeseni 2022 sta se pričela dva izjemno pomembna procesa na področju podnebne zakonodaje in izvajanja podnebnih politik: konec septembra je Ministrstvo za okolje in prostor povabilo vse zainteresirane deležnike k sodelovanju v procesu priprave novega predloga Zakona o podnebnih spremembah. Na poziv ministrstva so bili pripravljeni skupni predlogi mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor.

Pričel se je tudi proces posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Mreža Plan B za Slovenijo se je odzvala na vabilo Ministrstva za infrastrukturo zainteresirani javnosti k opredelitvi do podnebno-energetskih ciljev načrta. Prispevala je stališča in prispevke za cilje NEPN-a, področje OVE in mobilnosti. Mreža za prostor se je odzvala tudi na Zakon o umeščanju naprav za OVE, v okviru tega pa je sodelovala tudi na okrogli mizi, katere namen je bil prispevati k odpiranju javne razprave o vidikih prostorskega načrtovanja OVE in k sistematičnemu vključevanju interdisciplinarne strokovne javnosti v iskanje rešitev za ta pomemben razvojni izziv.

Produktivno je bilo tudi sodelovanje članic obeh mrež in drugih organizacij v okviru Koalicije za trajnostno prometno politiko. Delo je v preteklem letu zaznamovalo predvsem odzivanje na načrtovanje Potniškega centra Ljubljana. V okviru zagovorniških aktivnosti so pripravili koncept ZMAJ, predlog prenove sistema mestnega prometa in njegove boljše povezave s Potniškim centrom Ljubljana.

Eno izmed temeljnih poslanstev mreže Plan B za Slovenijo je vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik ter vzpostavljanje sistemskega dialoga z odločevalci. Vložili so veliko naporov, da sta se ponovno vzpostavila Svet za sodelovanje z ministrom za okolje in prostor z NVO, Svet za trajnostni razvoj in varovanje okolja (STRIVO) ter da se je ustanovil Podnebni svet Vlade Republike Slovenije. Članice mreže imajo v vseh treh telesih svoje predstavnike. 

V letu 2022 so se uspešno izvajali projekti manjših članic mreže Plan B za Slovenijo, katerih namen je opolnomočenje manjših NVO za zagovorniško delo na področju podnebnih sprememb. Članica mreže Ljubljanska kolesarska mreža je zasnovala in uspešno izvedla projekt Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE, Slovensko odonatološko društvo pa je iz sredstev za male projekte sofinanciralo izvedbo Evropskega odonatološkega kongresa ter drugih povezanih aktivnosti v zvezi s kongresom. V izvajanju je še projekt Vsebina in vizualna podoba prvega centra o delfinih v Sloveniji, ki ga izvaja Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce. 

Tudi članice Mreže za prostor so izvedle tri t.i. Podnebne akcije, ki so bile s strani sočlanic izbrane na Idejnem zajtrku aprila 2022. Center arhitekture Slovenije in kulturno okoljsko društvo Paz!park so tako združili moči in v okviru projekta Prostor za spremembe z otroki druge triade osnovne šole testirali model prostorskega izobraževanja. KUD Obrat je letos zaključil svojo zgodbo na skupnostnem vrtu Onkraj gradbišča. V okviru projekta Onkraj v gibanju so izvedli akcijo izkopa in razdelitve dreves, grmovnic, trajnic in sadik, ki so na tem prostoru domovale vrsto let. Tretjo Podnebno akcijo je izvedel IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, ki je v okviru Stanovalnice razmišljal in raziskoval možne arhitekturne in organizacijske pristope za vzpostavljanje projektov trajnostne prenove predimenzioniranih in energetsko potratnih hiš za namene sobivanja starejših. Vzpostavili so tudi spletno stran stanovalnica.si, v okviru katere iščejo zainteresirane za bivanje v bivanjski skupnosti in hišo, ki bi lahko služila za pilotni projekt. 

V okviru Mreže za prostor so se nadaljevale zagovorniške aktivnosti za varovanje in trajnostno urejanje zelenih površin in dreves v mestih. V okviru tega so organizirali posvet ob javni obravnavi Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, pripravili študijo virov o koristih zelenih površin in priporočila za varstvo javnih interesov pri urejanju javnih in drugih zelenih površin za NVO in civilno družbo

Mreža za prostor je novembra v okviru konference Moč povezanih skupnosti v mestih organizirala uvodno srečanje organizacij civilne družbe iz vse Evrope, ki delujejo na področju trajnostnega urejanja prostora. Na srečanju so zato skozi serijo intenzivnih delavnic skušale izluščiti skupne teme in izzive, dogovorile pa so se tudi o nadaljnjih korakih za krepitev povezovanja in sodelovanja.

Tako Mreža za prostor kot mreža Plan B za Slovenijo bosta v letu 2023 nadaljevali s svojimi prizadevanji za zasledovanje načel trajnostnega razvoja in urejanja prostora. Še naprej bosta članice podpirali s financiranjem projektov, mentoriranjem in obveščanjem o relevantnih temah. Mreži bosta tudi v bodoče organizirali pomembne dogodke, relevantne tudi za širšo javnost, pripravljali odzive na dogajanje v politiki in se aktivno vključevali v procese na odločevalski ravni. Komaj čakamo, da vidimo, kaj vse nam bo skupaj uspelo! 

Naslovna fotografija: Nina Plevnik, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close