Sodelovanje pri sprejemanju odločitev organov oblasti

e-seminar

S tem prispevkom začenjamo serijo informativnih gradiv o orodjih in postopkih za boljše poznavanje normativnega okvira, spremljanje prepisov in postopkih njihovega sprejemanja, odzivanje na predloge predpisov, podajanje zakonodajnih pobud, skratka o znanjih potrebnih za pravočasno, kakovostno in učinkovito sodelovanje javnosti (posameznikov, civilnih iniciativ ali lokalnih pobud in nevladnih organizacij). Prispevki se bodo osredotočali na področje urejanja prostora in tudi s tem prepletenega varstva okolja. Vsi prispevki bodo objavljeni tudi na spletni strani Mreže za prostor pri delovni skupini za zagovorništvo.

Spremljanje predpisov

Poznavanje predpisov nujni pogoj za  okrepitev vpliva civilne družbe na odločitve, ki se nanašajo na urejanje prostora in varstvo okolja. Šele na podlagi poznavanja predpisov lahko zapisane pravice uveljavljamo ali pa podajamo predloge za spremembo teh. Veljavne predpise najlažje najdemo v brezplačnem Pravno informacijskem sistemu PisRS, kjer so tudi vsa neuradno prečiščena besedila,  spremembe predpisa in sodna praksa nacionalnih sodišč, Evropskega sodišča za človekove pravice in Evropskega sodišča. Vidimo tudi podatke o tem, kateri organ je predpis s prejel, kdaj je bil sprejet, kdaj je začel veljati in tudi kdaj je nehal veljati. S strokovnimi članki obogatena pa je podobna, vendar plačljiva spletna stran IUS-INFO.

V RS velja naslednja hierarhija predpisov:

  • Ustava RS
  • zakoni, ki jih sprejeme Državni zbor (na podlagi Ustave in Poslovnika Državnega zbora),
  • uredbe in odloki, ki jih sprejme vlada (na podlagi Zakona o vladi),
  • pravilniki, ki jih sprejmejo ministri (na podlagi Zakona o državni upravi).

Ker na podlagi člena Pogodbe o Evropski uniji za nas veljajo tudi predpisi, ki jih sprejmejo organi Evropske unije, moramo upoštevati tudi te predpise (288. člen). Najdemo jih na spletni strani EUR-LEX. Ti predpisi so uredbe (so zavezujoče in se morajo v državi neposredno uporabljati), direktive (so za državo zavezujoče glede rezultatov, ki jih je treba doseči, vendar se državam prepušča izbira oblike in metode) in odločbe (so v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene).

Za področje urejanja prostora in varstva okolja so veljavni predpisi pregledno navedeni tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (zavihek Zakonodaja in dokumenti / Veljavni predpisi). Za pravočasno odzivanje na nove predpise ali spremembo predpisov pa je potrebno poznati tudi procese priprave teh. V različnih fazah priprave lahko javnost sodeluje s svojimi pripombami in predlogi, o čemer bo govora v poglavju o sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov. Sicer pa praviloma na področju urejanja prostora in varstva okolja nove predpise objavi Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani (zavihek Zakonodaja in dokumenti / predpisi in dokumenti v pripravi) in jih da v javno obravnavo. Praviloma tako ravnajo tudi druga ministrstva, vendar ne vsa. Država je že pred leti vzpostavila spletni portal E-demokracija, ki je namenjen spremljanju predpisov od priprave do sprejema, vključno s procesom javne obravnave in so ministrstva dolžna objavljati svoje predpise v tem sistemu. Ko je predpis, ki ga sprejme vlada ali Državni zbor vladni obravnavi lahko to vidimo na spletni strani vlade (zavihek Seje vlade / Gradiva v obravnavi), ko pa pride predlog zakona v Državni zbor, pa ga lahko spremljamo na spletni strani Državnega zbora (zavihek Delo Državnega zbora / Zakonodaja / V obravnavi / Predlogi zakonov)

Foto: arhiv IPoP

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close