V javni razpravi smernice za sodelovanje vlade z nevladnimi organizacijami

V javni razpravi je še do 12. decembra osnutek Smernic Vlade Republike Slovenije za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Predstavniki Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo, ki v svojem delovanju povezujejo NVO s področja urejanja prostora in varstva okolja, pozdravljajo pripravo smernic in pričakujejo, da bodo te v procese sodelovanja prispevale dodatne podporne mehanizme za delovanje NVO in izboljšale pogoje sodelovanja NVO z vlado.

V času nove vlade se je sodelovanje z nevladnimi organizacijami izboljšalo. Predsednik vlade in predstavniki ministrstev so se poleti srečali s predstavniki vsebinskih mrež in zvez NVO in poudarili pomen sodelovanja z nevladnimi organizacijami in izboljšanja le tega. Vsa ministrstva so tako že imenovala osebe zadolžene za komunikacijo z nevladnimi organizacijami (seznam kontaktnih oseb). Pri Ministrstvu za okolje in prostor je bil ponovno imenovan Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, v katerega so bili predstavniki imenovani po postopku CNVOS. Temu zgledu bo verjetno sledilo še kakšno ministrstvo. Osrednjo sistemsko podporo nevladnim organizacijam v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023 še naprej nudi Sektor za nevladne organizacije pri Ministrstvu za javno upravo, kjer so na spletni strani zbrane tudi vse informacije o podpornem okolju in pridobitvi statusa delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu. Pomembno vlogo pa ima v sodelovanju tudi Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Za izboljšanje sodelovanje vlade z nevladnimi organizacijami je v novembru je Ministrstvo za javno upravo v javno razpravo posredovalo osnutek Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami. Smernice so dobrodošla priložnost, da se v njihovem okviru na podlagi obstoječih programskih dokumentov in predpisov podrobneje priporočijo naloge in mehanizmi za poenoteno in vsebinsko učinkovito sodelovanje vlade z nevladnimi organizacijami tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Zakon o nevladnih organizacijah sicer zadolžuje ministrstva na področjih, za katera so pristojna, da sodelujejo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju politik, predpisov in ukrepov, ki vplivajo na razvoj in delovanje nevladnih organizacij in jim nudijo podporno okolje, financirajo projekte in programe vsebinskih mrež s svojega področja in druge projekte in programe nevladnih organizacij. Samoupravne lokalne skupnosti pa načrtujejo, financirajo in izvajajo politike razvoja nevladnih organizacij in se pri tem lahko tudi medsebojno povezujejo.

Predstavniki Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo ocenjujejo, da bi Smernice za to, da bi smiselno nadgradile izvajanje zakonskih določil in določil Resolucije o normativni dejavnosti, morale podrobneje priporočati predvsem:

  • oblike sodelovanja ministra/ministrice z NVO; lahko kot svet ministra/ministrice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ali kot tematske delovne skupine, v katere so vključeni predstavniki nevladnih organizacij;
  • predstavitev NVO v okviru posameznih ministrstev; vzpostaviti morebitno spletno podstran za sodelovanje z nevladnimi organizacijami oziroma vsaj evidenco NVO, ki delujejo v javnem interesu in obstoječih mrež NVO, ki delujejo na področju;
  • načine financiranja vsebinskih mrež NVO in drugih oblik financiranja NVO na posameznem področju;
  • druge pogoje za učinkovito sodelovanje in vključevanje NVO v procese odločanja (tudi na lokalni ravni).

Osnutek Smernic za sodelovanje Vlade  v javni razpravi je v tem smislu nezadosten, deloma nejasen in po nepotrebnem deloma povzema tudi vsebino Zakona o nevladnih organizacija in Resolucije o normativni dejavnosti oziroma standarde, ki bi jih vlada na osnovi teh podlag že morala izvajati. Zato bi bilo, poleg novih Smernic, potrebno zagotoviti tudi precej bolj dosledno izvajanje obstoječih predpisov, predvsem spoštovanje zgodnjega informiranja in zadostnega časa za odzivanje na gradiva, ki bi morala biti dobro obrazložena in razumljiva ter več komunikacije s tistimi, ki so posredovali komentarje in utemeljen odziv glede upoštevanja.

Odziv mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor lahko najdete tukaj.

Foto: Gerd Altmann na Pixabay

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close