Zakonodajni postopek

e-seminar

Na podlagi 88. člena Ustave RS lahko zakon predlaga vlada, vsak poslanec ali najmanj 5000 volilcev. V praksi zakon praviloma predlaga vlada, za vlado pa zakon pripravi pristojno ministrstvo. Ministrstvo mora v zvezi s pripravo zakona upoštevati Poslovnik Vlade, ki določa tako potrebne sestavine zakona (8b. člen), kot tudi pravila sodelovanja javnosti (9.člen). Zakon naj bi se pripravil po tehtnem premisleku in ko bi ministrstvo ugotovilo, da ni drugega boljšega načina reševanja stanja ali problema. To nalaga pripravljalcem Resolucija o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel Državni zbor leta 2009. Ta terja pripravo ocene stanja, presojo posledic urejanja, sodelovanje s strokovni in drugo javnostjo. Vlada ima posebno Službo za zakonodajo, ki  z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike, obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru.

Po potrditvi besedila predloga zakona gre ta v Državni zbor, kjer poteka postopek v skladu s Poslovnikom državnega zbora. Postopek je podrobno opisan na spletni strani Državnega zbora. Če predlog zakona vlaga poslanec, več poslancev ali 5000 volilcev, mora biti ta pripravljen kot to zahteva 115. člen poslovnika. Državni zbor posreduje predlog zakona Vladi RS v mnenje. Tudi Državni zbor ima svojo zakonodajno-pravno službo, ki daje mnenje o skladnosti predlaganih zakonov, drugih aktov in amandmajev z ustavo in pravnim sistemom.

Vsak, ki se ukvarja s pisanjem predloga zakona, pripomb na zakona ali amandmajev pa mora dobro poznati tudi pravno tehniko pisanja normativne materije – to je nomotehniko. Temu služijo nomotehnične smernice.

V skladu z 91. členom Ustave RS zakone razglaša (podpiše razglasitev) predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu. Državni svet pa lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem še enkrat odloča (veto). Pri ponovnem odločanju mora za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev (absolutna večina). Tudi Državni svet deluje po Poslovniku Državnega sveta.

Vsi predpisi morajo biti objavljeni v uradnem glasilu (državni predpisi v Uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga same določijo). Če sam predpis ne določa drugače, začne veljati 15. dan po objavi. Podrobnejša pravila o objavi v Uradnem listu določa Zakon o uradnem listu Republike Slovenije.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close