Vpliv hrupa iz prometa na zdravje ljudi

Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je bil v javni razpravi aprila 2017, je že tretji poskus spreminjanja ureditve tega področja v zadnjih treh letih. Nevladne organizacije so bile do osnutka zelo kritične, Ministrstvo za okolje in prostor pa je v odgovoru na poslansko vprašanje na 141. seji vlade dne 29.6.2017 poudarilo, da po mnenju stroke občasne motnje zaradi hrupa cestnega prometa predstavljajo manjšo grožnjo za zdravje kot hrup zelo obremenjenih cest. Kako pa ministrstvo dejansko ocenjuje vpliv hrupa iz prometa na zdravje ljudi?

Glede na navedeno bi lahko domnevali, da je osnutek Uredbe pospremljen z utemeljitvijo in predstavitvijo mnenja stroke (morebitne analize temelječe na monitoringu stanja hrupa in vpliva tega na zdravje nastale v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za zdravje nastalimi študijami vpliva hrupa na zdravje ljudi), vendar ni. Tudi ni ocene vpliva hrupa po spremenjenih pravilih osnutka Uredbe na zdravje ljudi. Osnutek, ki je bil dan v javno obravnavo nima niti evalvacije izvajanja veljavne uredbe, niti na tej temelječih argumentih za potrebne spremembe (izostali so skoraj vsi potrebni procesi priprave normativnega akta po Resoluciji o normativni dejavnosti).

Kljub temu, da je hrup in njegov škodljiv vpliv na ljudi že predmet številnih sodnih postopkov, osnutek uredbe ne zaostruje pogojev za emisijo hrupa temveč brez predstavitve argumentov in posledic nove ureditve sprošča meje hrupa v smeri povečevanja hrupa. Ena izmed takih »sprostitev« zgornje meje je tudi izvzetje obstoječe ceste z manj kot 3 milijoni vozil letno (doslej je bila ta meja 1 milijon vozil letno) izmed virov onesnaževanja s hrupom. Ministrstvo za okolje in prostor v odgovoru na poslansko vprašanje navaja, da se s predlaganim osnutkom v ničemer ne spreminjajo niti ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja, niti metodologija ali frekvenca meritev škodljivih vplivov na zdravje ljudi, tako da ureditev zadevnih vsebin ostaja nespremenjena. Lahko da frekvenca meritev škodljivih vplivov na zdravje ljudi ostaja nespremenjena, vendar to ne bo več relevantno za lokacije, kjer meritev itak ne bo.

Res je, da sodišča pri varovanju pravice do zdravega življenjskega okolja v zvezi s škodljivim vplivom hrupa (tudi iz prometa) na zdravje jemlje v obzir mejne vrednosti emisij hrupa in šteje, da so s hrupom preko teh meja ljudje prikrajšani za življenje v zdravem okolju(na primer sodba Višjega sodišča v Ljubljani). Tako je prišlo do množičnih zahtevkov tudi v zvezi s prevelikim hrupom in tresljaji prometa na Pomurski cesti (G1-3), na podlagi katerih je sodišče oškodovancem dosodilo odškodnino. Torej sodišče v takih postopkih ugotavlja, da prekomerna obremenitev zdravja ljudi s hrupom pomeni kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja. Kot državljani smo s takim varstvom lahko zadovoljni.

Glede na navedeno bi pričakovali, da Ministrstvo za okolje in prostor skrbno premisli, kako in zakaj bo spremenilo kakšne parametre zgornjih in kritičnih mej hrupa ter to podprl s strokovnimi podlagami. Nasprotno temu pa kot kaže, ministrstvo teži k odpravljanju »pravnih podlag« za take sodne odločitve s tem, da se kritične meje sploh odpravi, mejne vrednosti pa čim bolj premakne v prid hrupu. Osnutek uredbe namreč glede na veljavno uredbo  (12. člen) izključuje kritične vrednosti kazalcev hrupa in s tem povezanim določanjem zaradi hrupa degradiranih območij. Take rešitve močno spodbuja Ministrstvo za infrastrukturo,, namesto, da bi z ustreznejšo prometno politiko zmanjševal promet z osebnimi vozili, ga preusmerjal na javni promet, več sredstev namenil zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida iz prometa namesto subvencijam fosilnim gorivom.

Nesprejemljiva je miselnost, da nekaj, kar je danes zdravju škodljivo, jutri ni več, ker zdravju škoduje dejanski hrup, ne hrup črke na papirju. Zato bodo državljani še vedno lahko uveljavljali pravico do zdravega življenjskega okolja, četudi bo pot daljša, nenazadnje je razumevanje Evropskega sodišča človekovih pravic dokaj široko (na primer Deeds proti Madžarski).

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close