Inštitut za politike prostora je neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija na področju prostora. Ustanovljen je bil z namenom povezovanja znanja in izkušenj različnih ved in praks, ki se tako ali drugače ukvarjajo s prostorom. Deluje odprto, v navezavi na različne posameznike in organizacije, ter v svoje delovanje vključuje tudi lokalne pobude. Osredotoča se na procese, ki gradijo prostor in odnose v njem ‘od spodaj’, s strani posameznika, ter poudarja pomen dolgoročnega razmišljanja. Razvija participativne procese odločanja ter trajnostno urejanje prostora.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je strokovna, pravna podpora posameznikom, ranljivim skupinam in nevladnim organizacijam pri uveljavljanju in varstvu pravic ter krepitvi njihovega položaja v družbi. Dejavnost zavoda je pravno svetovanje, zagovorništvo, izobraževanje in izvajanje projektov v podporo nevladnim organizacijam, civilnim gibanjem, ranljivim skupinam in posameznikom ob njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in demokratične države ter pluralne civilne družbe. Pri tem je glavni cilj varovanje človekovih pravic in svoboščin, zavzemanje za pravno in socialno državo ter demokratično ureditev in učinkovito varstvo okolja. PIC ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju okolja.

Trajekt, zavod za prostorsko kulturo, je spletni portal za vzpodbujanje prostorske kulture. Namenjen je vsem, ki so iz različnih razlogov povezani z urejanjem prostora in ustvarjanjem prostorske kulture. Trajekt ponuja prostor za objavo prispevkov, ki se dotikajo prostorske kulture: življenja v naseljenem prostoru, arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, oblikovanja in drugih s tem povezanih tem.

Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško povezuje krajane Spodnje Šiške, ki se aktivno vključujejo v oblikovanje svoje okolice. Odziva se na izvedene in predvidene spremembe v prostoru in opozarja na probleme, s katerimi se srečujejo njeni prebivalci.

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je strokovno združenje krajinskih arhitektov in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora v najširšem pomenu besede in varstvom okolja. To vključuje tako prostorsko planiranje kot urbanistično ter krajinsko načrtovanje in oblikovanje.

Slovensko društvo evalvatorjev je civilna platforma neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj s širokim profilom za doseganje sinergijskih ucinkov vrednotenja za trajnostni napredek skupnosti.

Ljubor, združenje za kulturo bivanja je društvo, ki združuje posameznike zaradi uresnicevanja svojih interesov in interesov širše javnosti mesta Maribor za višjo raven kulture in kakovosti (so)bivanja v mestu ter v širši družbeni skupnosti.

Bunker, Ljubljana je neprofitni zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, ki reflektirajo aktualne socialne, ekološke in politično-kulturne teme. Sodeluje s številnimi umetniki, gledališči, festvali in mrežami doma in v svetu, najbolj pa je poznan po Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana in festivalu Mladi levi.

Mule, društvo za celostno bivanje, izvaja projekte, ki spodbujajo celostno razmišljanje in aktivnosti, negovanje odnosa do sebe, do drugih in do okolja ter odgovorno opuščanje dejanj, ki niso v skladu z načeli trajnosti. Društvo je predvsem aktivno na področju urbanega kmetijstva.

Preboj, društvo za trajnostni razvoj, je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje, ki je nastalo kot stalnejša oblika delovanja Civilne iniciative Braslovče. Preboj svoje delovanje usmerja predvsem na področja trajnostnega razvoja, lokalnih skupnosti, prostorskega načrtovanja in prometa.

Cornucopia, zavod za prostor kulture se ukvarja s strokovno podporo lokalnim pobudam, inovativnim vključevanjem dediščine, s simbolnim in prostorskim jezikom ter uveljavljanjem permakulturnih načel v praksi.

Interso, Integracija ekonomskega razvoja, sociale in okolja, Inštitut za družbeno odgovornost, se ukvarja z ozaveščanjem družbene odgovornosti s poudarkom na razvoju ekonaselij in prijazne gradnje (gradnja z naravnimi materiali: les, slama, kamen, glina in podobno) ter vzpostavljanjem dialoga med podjetji, vladnimi službami, sindikati, organizacijami civilne družbe ter drugimi deležniki.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je strokovna organizacija, ki ob spremljanju novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem.

A.V.A. Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana je neprofitni zavod, katerega cilj je uvesti sodoben interdisciplinarni študij umetnosti. Prizadeva si tudi za povezovanje svobodnih ustvarjalcev v prostorsko povezane stanovanjske in delovne sklope (»ustvarjalne skupnosti«).

Zveza strojnih inženirjev Slovenije je zveza društev s področja strojništva, ki za namene pospeševanja in uveljavljanja strojne stroke in strokovnosti sodeluje z drugimi zvezami in organizacijami izven meja Slovenije.

Društvo Planet Zemlja komunicira znanja strokovnjakov s področja ekologije in njenih disciplin na širši javnosti razumljiv način. Skozi svoje projekte vzpodbuja razpravo o okoljskih temah z najširšo javnostjo, za odgovornejši odnos posameznikov in družbe do okolja pa si prizadeva s pozitivno motivacijo.

Društvo Drobnovratnik deluje z namenom povezovanja ljudi na širšem notranjsko – kraškem območju, ki so profesionalno in ljubiteljsko aktivni na področju varovanja naravne in kulturne dediščine. Smernice delovanja društva temeljijo na aktivnejšem varovanju in promociji naravne in kulturne dediščine, informiranju in ozaveščanju širše javnosti, predstavitvi primerov dobrih praks ter prenosu znanja.

KUD Obrat se osredotoča na produkcijo, raziskave, predstavitev in izobraževanje na področju sodobne vizualne umetnosti, zvoka in arhitekture. Deluje transdisciplinarno, posebno pozornost pa posveča različnim pojavom, ki zaznamujejo urbano življenje in prostor.

Ljubljanska kolesarska mreža je namenjena promociji kolesarjenja kot trajnostnega in zdravega načina prevoza ter rekreacije. Vzpodbuja razvoj kolesarjenja in trajnostnega prometa v Ljubljani.

Green Building Council Slovenia, društvo za sonaravno gradnjo, želi s svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področju trajnostne gradnje in trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin. Vzpostaviti želi platformo za interdisciplinarno komunikacijo med vsemi, ki sodelujejo v gradnji objektov, med industrijo, razvojem, izobraževanjem, projektanti, investitorji in upravljavci za povečanje kakovosti bivanjskega in poslovnih in delovnih prostorov.

Zavod METRO SR je neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture, ki predvsem na območju Savinjske regije skrbi za promocijo, izobraževanje in razvoj prostorske kulture.

DUKZ – KREATIVNE ZADRUGE, društvo za ustanavljanje kreativnih zadrugvzpostavlja mrežo kreativnih tovarn in postaj ter svetuje pri ustanavljanju kreativnih zadrug. Sodeluje tudi pri zasnovah inovativnih organizacijskih oblik.

Zavod Tovarna je novomeški zavod za razvoj kulture bivanja, družabnosti in multimedijev. Je organizator številnih družabnih in družbenih projektov. Ustanovljen je bil z namenom aktivnega in bolj organiziranega prispevka pri razvoju družabnosti v mestnih jedrih, razvoju informacijske družbe in razvoju kreativnih industrij. V letih 2011 in 2012 je izvajal projekt Stanovanjske koooperative po švicarskem vzoru, zasledovanje svojih ciljev pa je zavod popeljalo na področje prostorskega urejanja mesta.

Mariborska kolesarska mreža je društvo, ki se zavzema za izboljševanje pogojev za redno uporabo kolesa v transportne, rekreacijske ali turistične namene. Njegov osnovni namen delovanja je vzpodbujanje razvoja kolesarjenja in trajnostnega prometa. Dolgoročni cilj delovanja MkM je, da Maribor postane »kolesarjem in pešcem prijazno mesto«.

Društvo Maja Farol zastopa stališče, da so vsa prostorska in arhitekturna vprašanja predvsem družbena vprašanja, torej politična, sociološka, ekonomska ali okoljska, in da jih je potrebno kot taka obravnavati. Prostorske rešitve niso rezultat avtorskega pristopa posameznikov, pač pa je ustvarjalnost rezultat sodelovanja interdisciplinarne skupine strokovnjakov s širokim vpogledom v družbene procese.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close