Analiza prenosa storitev javnih funkcij na NVO, junij 2015

Pričujočo analizo sta pripravili mreži Plan B za Slovenijo, ki je mreža nevladnih organizacij za trajnosti razvoj, ter Mreža za prostor, ki združuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora, v okviru skupne projektne aktivnosti z nazivom »Analiza potenciala NVO za prenos javnih funkcij«. Analiza je namenjena ugotavljanju možnosti za prenos določenih javnih storitev na nevladne organizacije. Javni sektor je v zadnjem času namreč podvržen racionalizaciji procesov, nenehnemu pritisku za zmanjševanje administrativnih bremen in dodatnim nalogam, ki so posledica bodisi omejevanja zaposlovanja bodisi spreminjajočih se evropskih zahtev. Na drugi strani obstaja veliko NVO, ki so dobro strokovno usposobljene in bi zmogle opravljati določena podporna dela javnemu sektorju. Takšna razbremenitev javnega sektorja bi po našem mnenju pripomogla tudi k bolj reprezentativnim in legitimnim rezultatom, saj ima nevladni sektor pogosto več informacij o dejanskem stanju iz prakse, medtem ko javni sektor pooblastila izvaja institucionalizirano »od zgoraj«. V vmesnem prostoru je seveda prostor in čas za civilni dialog in participativne procese, ki pa so v Republiki Sloveniji še vedno premalo prepoznani in uporabljeni. Prenos določenih podpornih javnih funkcij in pooblastil na NVO bi tako izboljšal raven civilnega dialoga, zagotovil trajnost in strokovnost nevladnega sektorja ter doprinesel k boljšim končnim rezultatom.

Preberi
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close