Podnebni program mreže so aktivnosti, ki v skladu s strateškimi cilji mreže naslavljajo izzive na presečnem področju urejanja prostora in podnebnih sprememb, ki so jih identificirale članice mreže. V okviru Podnebnega programa mreža strateškim usmeritvam, ki so opisane spodaj.

 

Preobraziti prometno politiko

Promet je ključna težava Slovenije na področju zmanjševanja izpustov CO2, saj še vedno narašča v vseh segmentih. Na področju prometne politike je mreža aktivna že od samega začetka svojega delovanja, skupaj z mrežo Plan B za Slovenijo pa vključuje v delovanje Koalicije za trajnostno prometno politiko (KTPP), skozi katero bodo tudi potekale vse akcije na področju zagovorništva v povezavi s prometno politiko. Te bodo, podprte z analizami javnih politik, Ob tem želimo dvigniti ozaveščenost ciljnih javnosti glede potreb po preobrazbi prometne politike in podpreti razvoj KTPP.

Okrepiti upravljanje z zelenimi površinami

Zelene površine so ključnega pomena z vidika prilagajanja na podnebne spremembe v naseljih in urbanih območjih in se ob obvladovanju vode kažejo kot področje, ki zahteva strateško obravnavo. Mreža je v preteklosti že izpostavila vrsto težav, ki se pri nas pojavljajo v zvezi z upravljanjem javnih zelenih površin in širše zelene infrastrukture. To področje je za zagovorništvo zahtevno, saj v Sloveniji ni enotno in dovolj regulirano. Na podlagi analiz odnosa javnosti do zelenih površin in mestnega drevja ter ekonomskih in zdravstvenih koristi teh  bodo zagovorniške akcije povezane predvsem z javnim komuniciranjem in pritiskom prek javnosti.

Prilagoditi načrtovanje na podnebne spremembe

V procesih urejanja prostora je vloga strokovnjakov – načrtovalcev ključna. Gre za arhitekte, urbaniste, prostorske načrtovalce, prometne načrtovalce, krajinske arhitekte in podobne profile, ki skozi formalno izobrazbo še niso mogli pridobiti ključnih znanj v zvezi z načrtovanjem za podnebne spremembe. V mreži bo zato pripravljen izobraževalni program, namenjen tem strokovnjakom  in katalog dobrih praks z relevantnih področij. Ob tem bodo organizirani tudi seminarje o trajnostnem urejanju prostora za predstavnike NVO in civilno družbo ter angažirani strokovnjaki z različnih področij, povezanih s podnebnimi spremembami, ki bodo na voljo za svetovanje NVO-jem.

Opolnomočiti skupnosti

Zlasti za prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi za spremembe navad, potrebne za blaženje, so ključne povezane in aktivne lokalne skupnosti. Mreža za prostor ves čas zagovarja vključujoče urejanje prostora,  promovira pomen skupnostnih praks v urejanju prostora in prenos dobrih praks (npr. programa URBACT)V okviru Podnebnega programa bo okrepljeno sodelovanje z občinami za promocijo konkretnih mehanizmov podpore lokalnim NVO in krepitvi lokalnih skupnosti, kot so skupnostni skladi, pisarne za prenovo in nenazadnje participativni proračuni. Ččas slovenskega predsedovanja EU bo posvečen poudarjanju vloge civilne družbe in NVO pri izvajanju Urbane agende EU in pri medsektorskem sodelovanju za izvajanje podnebne politike.

Vzpostaviti podporno okolje

Ključni namen Mreže za prostor pa je ohranjanje in krepitev podpornega okolja za NVO na področju trajnostnega in vključujočega urejanja prostora. To obsega tako podporo članicam z vidika znanj in izkušenj, skupen zagovorniški servis, komunikacijsko podporo, Podnebni program pa pa omogoča tudi podporo članicam pri razvoju in izvajanju lastnih projektov, ki jih bodo članice izbrale na Idejnih zajtrkih. Z namenom dviga razumevanja podnebne politike in s tem zmožnosti za konstruktivno sodelovanje pri njenih prizadevanjih bomo organiziran sklop usposabljanj za članice mreže in druge NVO.  Del prizadevanj pa bo namenjen nagovarjanju potencialnih financerjev, s katerimi bomo iskali skupne cilje delovanja in možnost financiranje mreže in njenih članic.

 

V okviru podnebnega programa se izvaja cel spekter aktivnosti. Več >>>

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close