Dobrodošel prostorsko informacijski sistem

Ministrstvo za okolje in prostor je odprlo Prostorski informacijski sistem, ki omogoča vpogled v osnovne prostorske podatke o veljavnih državnih načrtih, namenski rabi prostora in omejitvah v prostoru, ki so trenutno še informativne narave.

Napoved prostorskega informacijskega sistem je bila podana že leta 2007 v Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), na podlagi katerega je bila sprejeta Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, ki še vedno velja in je njena veljavnost podaljšana do sprejema novih podzakonskih predpisov po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2). Zaradi zahtev posebne direktive je materija deloma urejena tudi v Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije.

Osrednja storitev Prostorskega informacijskega sistema je grafični pregledovalnik, ki omogoča vpogled v osnovne prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, omejitvah v prostoru ter v podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki se evidentirajo od 1. 6. 2015 naprej. Preko spletnega mesta je omogočen tudi vpogled v podrobnejše podatke o prostorskih aktih, med drugim tudi v arhivsko dokumentacijo državnih prostorskih načrtov (digitalizirana v okviru projektov eProstor). Preko portala Prostorskega informacijskega sistem so dostopni tudi podatki, ki jih na Ministrstvu za okolje in prostor vzdržujejo v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov ter izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja).

Prostorski podatki, ki so na vpogled preko spletnega mesta, so v tem trenutku še informativne narave. S programom projektov eProstor ter z novima Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom pa bo ministrstvo do leta 2021 vzpostavilo pogoje, da se bodo podatki o vseh prostorskih aktih, gradbenih in uporabnih dovoljenjih, evidentirali na enoten način preko prostorskega informacijskega sistema.

Pripravila: Senka Šifkovič Vrbica

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close