Končna lista prednostnih infrastrukturnih projektov – PCI lista

Evropska komisija je potrdila končno listo PCI objektov. PCI lista je lista energetskih infrastrukturnih objektov s prednostnim statusom (to pomeni racionalizacijo postopkov) na ravni EU in je posledica sprejetja Uredbe EU št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.4.2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009. O tem smo več pisali v majskem Informatorju.

Na končno sprejeti PCI listi je sedem infrastrukturnih objektov na območju Slovenije. Iz odgovora Vlade RS, ki ga je sprejela na seji dne 30.10.2013 na pisno pobudo in vprašanje državnega svetnika Uroša Brežana glede daljnovoda Okroglo-Videm, bo skladno  z zakonodajo  Evropska komisija izdala nezavezujoče smernice, v katerih bo državam članicam podala usmeritve za oblikovanje zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov za racionalizacijo postopkov okoljske presoje in za zagotovitev skladne uporabe postopkov okoljske presoje.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close