Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil besedilo Zakona o urejanju prostora

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pri Državnem zboru RS je po tem, ko so bili osnutki prostorsko-gradbenih zakonov prestavljeni s septembrske seje odbora na oktobrsko, v torek 3. oktobra 2017 končno obravnaval Predloge Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Po debati o ponovni preložitvi obravnave točk, se je obravnava vendarle začela in s potrditvijo vseh treh zakonov ob enih ponoči tudi končala. Seje se je udeležilo veliko deležnikov, ki so sodelovali v procesu priprave zakona in njihovih javnih razprav in so zakone generalno podprli.

Obravnava Zakona o urejanju prostora, ki je bil na vrsti kot prvi od tega trojčka, seje začela zelo burno. Po tem, ko je poleti Zakonodajno pravna služba podala na predlog obsežne zahteve za pojasnila in tehnične ali vsebinske uskladitve zakona, na katere je Ministrstvo za okolje in prostor podalo pojasnila, so poslanci dobili tako rekoč tik pred sejo številne amandmaje. Ker je bilo tega gradiva za 80 strani, je bilo med poslanci tako na začetku obravnave teh točk dnevnega reda veliko vznemirjenja. Seja je bila prekinjena za eno uro, potem pa je sledilo glasovanje o predlogu, da se obravnava predloga Zakona o urejanju prostora predstavi na naslednjo sejo. Predlog ni bil izglasovan in se je njegova obravnava nadaljevala.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je poudarila pomembnost nadaljevanja postopka obravnave zakonov, ker je bila seja že enkrat prestavljena in pojasnila zakaj je veliko amandmajev, saj gre v veliki meri za terminološke popravke, ki se nanašajo na več členov. Predstavnica zakonodajno pravne službe je pojasnila komentarje te službe na predlog Zakona o urejanju prostora. Predlagatelj zakona je veliko pripomb upošteval, nekaterih pa ne – ne pa ureditev upravnega spora glede zakonitosti prostorskih izvedbenih aktov, enotnega dovoljenja in zakon tudi ne obravnava celovito inšpekcijskega nadzora nad zakonom. Večina povabljenih (SOS, ZAPS, IZS, Odgovorno do prostora in drugi) je podprla zakon z določenimi pridržki in pripombami. Predstavnica MOL pa je izrazila nasprotovanje določilu, ki uvaja upravni spor kot nov instrument pravnega varstva v urejanju prostora. Tudi v imenu Mreže za prostor smo predlog zakona podprli, saj polje prostorskega načrtovanja ponovno širi v celovito urejanje prostora in združuje ureditve treh veljavnih zakonov. Posebej pa smo podprli tudi uvedbo upravnega spora kot možnosti učinkovitega pravnega varstva, kar je posebej pomembno za varovanje vsebin, ki se nanašajo na zadeve, ki so v našem skupnem in javnem interesu (na primer varovanje (zelenih) javnih površin).

V nadaljnji obravnavi posameznih členov je bilo to določilo tudi predmet razprave, v kateri je najprej Zakonodajno pravna služba izrazila svoje pomisleke glede ustavnosti tega določila, kljub temu, da predlog amandmaja določilo izboljšuje. Ker gre za ključen člen, se je ministrica zavezala, da bodo v nadaljevanju zakonodajne obravnave člen še izpopolnili, sicer pa smo zavezani k spoštovanju zahteve Evropske komisije. Zaradi pomanjkanja učinkovitih pravnih sredstev v načrtovanju Evropska komisija namreč vodi postopek zoper Slovenijo. Določilo s predlogi amandmajev je bilo sprejeto.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close