Status delovanja v javnem interesu za društva na področju urejanja prostora, energije in prometa (Informator november 2013)

 Mreža za prostor si že dalj čas prizadeva za ureditev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora, pa tudi energije in prometa. V tem smislu je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v septembru 2012 podala zakonodajno pobudo za ureditev statusa delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora. V predvidenem novem Zakonu o urejanju prostora (celovita prenovo prostorske zakonodaje je predvidena tudi v Programu dela Vlade za obdobje 2013-2014 (str. 36). Zakonodajna pobuda predvideva smiselno podobno ureditev statusa, kot je to urejeno v Zakonu o varstvu okolja. Status bi lahko pridobile nevladne organizacije, ki so ustanovljene kot društvo, zavod, ustanova ali kot druga pravna oseba v skladu z (morebitnim) zakonom, ki ureja nevladne organizacije. Organizacije, ki bi pridobile status bi se vpisale v register nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu. Po predlogu Mreže za prostor pa naj bi imele take organizacije naslednje pravice:

  1. da jih pristojno ministrstvo povabi k oblikovanju politik, strateških dokumentov in predpisov v zgodnji fazi priprave;
  2. da jih pristojno ministrstvo povabi k delu posvetovalnih teles ministrstva;
  3. da jih pristojno ministrstvo obvešča o začetku postopkov prostorskega načrtovanja;
  4. pravico sodelovanja v vseh upravnih in sodnih postopkih s področja prostorskega načrtovanja.

 Mreža za prostor si prizadeva uveljaviti navedeni predlog v okviru predvidene prenove prostorsko – gradbene zakonodaje. Ta je trenutno fazi medresorskega usklajevanja Koncepta normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, ki bo pred začetkom priprave zakonov predvidoma predložen vladi v potrditev.

Ne glede na opisani proces pa bi bilo že sedaj možno, da bi nevladne organizacije organizirane v statusni obliki društva lahko pridobile status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, energije in prometa. Namreč na podlagi veljavnega Zakona o društvih lahko društva pridobijo status delovanja v javnem interesu, če delovanje njegovih članov presega interese njegovih članov in je splošno koristno (1. odstavek 30. člena). Področja, na katerih se lahko pridobi ta status so primeroma našteta, med njimi tudi varstvo okolja, gospodarstvo, razvoj demokracije, ob izpolnjevanju prej navedenih pogojev pa tudi druga področja. Tako lahko društva že sedaj pridobijo status delovanja v javnem interesu tudi na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Med formalnimi pogoji za pridobitev statusa je tudi pogoj, da društvo lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja. Na podlagi 3. odstavka 30. člena Zakona o društvih ministri, pristojni za področja, na katerih društva delujejo, s podzakonskim aktom podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje tega pogoja, kadar ti niso določeni s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona. Na področju urejanja prostora, prometa in energetike ni takega zakona, ki bi določal kriterije za izpolnjevanje navedenega pogoja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor takega pravilnika še nima, zato ga je Mreža za prostor v oktobru pripravo in sprejem takega pravilna ministrstvu predlagala. Ministrstvo se je hitro in pozitivno odzvalo in pripravilo osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu s področja prometa, energije in prostora, ki bo predvidoma tudi kmalu javno objavljen.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close