Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Informator april 2011)

Dne 18.3.2011 je bila v Uradnem listu RS št. 20/2011 objavljena odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/09-34 z dne 3.3.2011, ki je razveljavila prvi in drugi odstavek 62. člena in 74b člen Zakona o graditvi objektov. Gre za določila Zakona o graditvi objektov, ki se nanašajo na krog strank, ki lahko sodelujejo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Zakon o graditvi objektov je namreč drugače določal krog upravičenih strank kot Zakon o splošnem upravnem postopku, čeprav sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja poteka po pravilih upravnega postopka. Z navedeno odločbo Ustavnega sodišča je poseben režim strank, ki ga je določal Zakon o graditvi objektov prenehal veljati in se uporabljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku. Ta predvsem v 43., 142. in 143. členu določa možnost zainteresiranih oseb, da v postopku sodelujejo kot stranski udeleženci. Svojo stransko udeležbo morajo tekom postopka izdaje gradbenega dovoljenja prijaviti in pri tem tudi izkazati svoj utemeljeni pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi.  Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Korist je osebna, če se nanaša neposredno na osebo, ki jo uveljavlja, in neposredna, če gre za sedanjo korist v upravnem postopku, ki obstaja v trenutku odločanja, ne pa za morebitno ali bodočo korist. Korist je pravna, če je oprta na zakon ali drug zakoniti predpis. Razveljavitev velja od vključno 19.3.2011 za vse postopke, ki so še v teku.

Poleg tega pa je Ustavno sodišča odločilo tudi, da imajo vsi drugi morebiti zainteresirani v roku 30 dni od objave te odločbe v Uradnem listu (prvi dan šteje 19.3.2011), to je do 17.4.2011 pravico predlagati obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja v upravnem postopku, če od uveljavitve prostorskega akta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, oziroma od dneva, ko je ta oseba izvedela za izdajo gradbenega dovoljenja, ni preteklo več kot eno leto. Seveda morajo v predlogu za obnovo postopka najprej izkazati svoj pravni interes stranskega udeleženca.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close