Davek na nepremičnine (Informator april 2015)

Ustavno sodišče je leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin. Vlada RS je v začetku februarja 2015 ustanovila Projektni svet, ki koordinira in usmerja pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. V  Sklepu o imenovanju je Vlada Projektnemu svetu določila ključne smernice, ki naj bodo upoštevane pri uvedbi davka na nepremičnine:

–        nov sistem obdavčitve naj posodobi dosedanji sistem obdavčitve nepremičnin z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, davkom od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest;

–        nov sistem obdavčitve naj zajame v obremenitev vse nepremičnine, razen kadar je primerno določiti oprostitve v posebej utemeljenih in zelo ozko določenih primerih (široka davčna osnova);

–        obseg ocenjenih prihodkov posodobljenega sistema obdavčitve nepremičnin, ki so bile že doslej vključene v obdavčitev, naj v skupni višini bistveno ne odstopa od obsega prihodkov dajatev, ki jih bo novi sistem obdavčitve nadomestil;

–        nov sistem obdavčitve nepremičnin naj upošteva usmeritve iz odločbe Ustavnega sodišča v zvezi z davkom na nepremičnine in množičnim vrednotenjem nepremičnin;

–        nov sistem obdavčitve naj temelji na javno dostopnih podatkih in naj bo oblikovan tako, da bo dolgoročno povzročal čim nižje administrativne stroške zavezancem in državnim organom, sistemsko vključenim v izvajanje novega sistema obdavčitve.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close