Mreža za prostor je podala pripombe k Pravilniku o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu (Informator junij 2013)

Mreža za prostor je v pripombah opozorila predvsem na problem, kdo in na podlagi česa bo presojal ustreznost pobude s stališča urbanističnih meril. OPNji naj bi predstavljali celovit strateški dokument občinskega načrtovanja, dejansko pa so glavna gonilna sila predvsem pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, pravilnik pa jim daje še dodatno težo. Predlagani pravilnik predvideva zelo obsežno vlogo pobudnika s številnimi prilogami, takim pogojem pa laični pobudnik ne bo mogel zadostiti. Glede na predvidene obrazce ni jasno, kdaj se bo vloga zavrnila kot neustrezna. Postavlja pa se tudi vprašanje ustreznosti načina vrednotenja pobud, ki se nanašajo na varovana območja. Tako bo predlagani pravilnik v večini manjših občin, ki nimajo lastnega strokovnega kadra povzročil nekonsistentno obravnavo pobud, saj bodo občine težile k temu, da čim več razvojnih pobud ovrednotijo kot ustrezne, kar jim bo omogočala tudi odsotnost ustreznih urbanističnih meril. S tem pa je kršeno tudi osnovno načelo strokovnosti.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close