MzIP pripravlja prenovo prostorske zakonodaje (Informator avgust 2013)

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 2.8.2013 pripravilo dokument »Koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov«, ki ga je posredovalo tudi Mreži za prostor. Navedeni dokument naj bi nastal v postopku celovite prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki trenutno poteka na MzIP in v katerega je bila vključena tudi Mreža za prostor. Dne 19.6.2013 so bili namreč 4 predstavniki Mreže za prostor na delovnem sestanku pri predstavnikih MzIP, kjer so bili prikazani glavni vidiki predlagane normativne prenove, predstavniki Mreže za prostor pa so predlagali v prenovo umestitev svojih dosedanjih zakono0dajnih predlogov, ki se nanašajo na boljše vključevanje javnosti pri občinskem načrtovanju in večjo vlogo nevladnih organizacij s področja urejanja prostora s ureditvijo statusa delovanja v javnem interesu. Na podlagi posvetov tudi z drugimi deležniki strokovne javnosti je sedaj MzIP očitno pripravilo dokument, ki bo služil kot konkretno izhodišče za pripravo normativnih sprememb.

Iz dokumenta je razvidno, da se je MzIP v večji meri držalo koncepta, kot je bil prvotno predstavljen, je pa v vmesni fazi vseeno prišlo do nekaterih sprememb predvsem glede sistema državnega prostorskega načrtovanja. Sprejemanje državnih prostorskih načrtov (DPN) trenutno ureja Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki zadovoljivo ureja sodelovanje javnosti v tem postopku. Iz koncepta pa je razvidno, da naj bi se po novem za sprejemanje DPN uvedel sistem, kot ga uvaja Uredba EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (št. 347/2013, v nadaljevanju: PCI uredba) – sistem vse na enem mestu ob upoštevanju vnaprej določene časovnice trajanja postopka, pri čemer oblike in način sodelovanja z javnostjo ni vnaprej definiran. MzIP sicer v dokumentu priznava pomembnost kolegijske obravnave pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov (OPN), oblikovanje več vrst OPN, pri čemer bi prišlo do ločitve med strateškim in izvedbenim delom, integriranim postopkom celovite presoje vplivov na okolje in zgodnejšim vključevanjem javnosti v postopke sprejemanja OPN. Pri tem naj bi se določili tudi kriteriji, kdaj določena organizacija deluje v javnem interesu in načine sodelovanja pri zadevah urejanja prostora. Poleg navedenega je iz usmeritev MzIP razvidno, da želijo vpeljati princip “vse na enem mestu” pri izdaji dovoljenja za gradnjo, ki bi po vsebini predstavljalo lokacijsko dovoljenje, ter pri postopku izdajanja gradbenega dovoljenja, kjer bi bilo v en postopek združeno izdajanje vseh potrebnih soglasij, postopek v zvezi z uporabnih dovoljenjem pa ne bi bil več potreben.

Mreža za prostor bo še naprej aktivno spremljala normativni proces priprave in sprejemanja omenjenih predpisov in ustrezno reagirala s svojimi pripombami in predlogii v vseh fazah postopka. 

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close