Portal E-demokracija (Informator februar 2015)

Spremljanje predpisov je pomembno pri izvajanju zagovorništva na posameznem vsebinskem področju. Tehnično nam to omogoča portal E-demokracija, ki vse od nastanka še vedno ni čisto zaživel, vendar pa to ostaja cilj Ministrstva za javno upravo v smislu transparentnosti javne uprave. Zato ni odveč ponovno pregledati možnosti, ki jih ta portal nudi uporabniku, da ga bomo v čim večjem številu in koristno uporabljali. 

Portal E-demokracija je nastal zaradi dolžnosti državnih organov do izpolnitve naslednjih obveznosti:

–       da se uresničuje Resolucija o normativni dejavnosti,

–       da posredujejo informacije javnega značaja v javnost, po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja,

–       da predlagatelj predpisa zadosti načelu transparentnosti pri sprejemanju predpisa, v samo pripravo predpisa pa vključi strokovno in drugo javnost,

–       da v postopku sprejemanja predpisov Vlada zagotovi sodelovanje javnosti.

Vsebina portala E-demokracija zajema objavo širokega spektra informacij javnega značaja ter nudi orodja za posvetovanje z zainteresirano javnostjo pri pripravi predlogov predpisov:

  1. Informacije s področja zakonodaje, pravnih pravil v EU, informacij javnega značaja, referendumov itd. se nahajajo v zavihku Potrebujem informacije s hiperpovezavami. Med informacije javnega značaja spadajo tako predlogi osnutkov predpisov, kot že sprejeti predpisi.
  2. E-demokracija mora obvešča o poteku nastanka posameznega predpisa, od prvega osnutka predloga predpisa dalje. Predlagatelj predpisa mora skladno s Priročnikom za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov sodelovanja javnosti iz leta 2008 ob začetku izdelave predpisa v posebnem informacijskem sistemu za spremljanje zakonodajnega postopka (IPP) oblikovati elektronsko mapo predpisa, določiti čas za oddajo komentarjev in to objaviti na portalu E-demokracija.
  3. Pri pregledu postopka priprave predpisa se iskanje prilagodi z uporabo iskalnih parametrov, glede na: ministrstvo, ki je pristojno za pripravo nekega predpisa, področje, ki ga pokriva iskani predpis, vrsto predpisa, status, v katerem se bo v tistem trenutku nahajal objavljen predpis (v programu dela vlade, predlog predpisa, sprejeti predpis).
  4. Pod-portal E-demokracija zagotavlja orodja za sodelovanje javnosti. Poslovnik vlade določa minimalni rok, ki mora biti omogočen za sodelovanje, in traja od 30 do 60 dni od objave predloga predpisa. Pri vsakemu predpisu, ki je v fazi nastajanja, je mogoče določiti obdobje, ko je dovoljeno v odprti javni razpravi sodelovati z mnenji, s komentarji in predlogi. Sistem (IPP) pripravljavcu predpisa omogoča objavo odgovora organa, ki se nanaša na določen predpis v pripravi ter je, po presoji organa, koristen ter konstruktiven v javni razpravi. Na področju varstva okolja pa 34a. člen Zakona o varstvu okolja določa obvezno objavo vseh predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje z možnostjo dajanja pripomb in predlogov na osnutek praviloma v roku 390 dni.
  5. Obstaja tudi možnost »naročanja« na informacije o spremembah predpisov. Ob prijavi v sistem se lahko, tako kot pri iskanju predpisov, izbira med enakimi parametri za oženje izbora prejetih novic. Zakonodaja s področja okolja in prostora je zbrana na enem mestu, loči pa se na področje »Narava in okolje« ter posebej na področje »Urejanje prostora«. Na novosti zakonodaje s področja okolja in prostora se lahko uporabniki MOJE E-UPRAVE naročijo na obveščanje o novelah in spremembah. Prijava na e-upravo se izvede tukaj.
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close