Prostorsko načrtovanje – ukrepi za odpravo administrativnih ovir (Informator avgust 2013)

Vlada je julija 2012 sprejela prenovljen Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in znižanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012-2013. Ta program je bil sprejet v okviru prizadevanj Vlade RS za boljšo zakonodajo, o čemer je moč najti informacije na spletni strani stopBirokraciji.si. Širše področje okolja in prostora je na 4. mestu najbolj obremenjujočih resorjev (od skupaj 14). Celoten program vključuje 269 ukrepov, na področju prostora jih je 32. Vlada RS se je na seji 13.6.2013 seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maja 2013.

V obdobju od junija do konca septembra 2012 je bilo glede na poročila pristojnega Ministrstva za notranje zadeve (prej Ministrstva za pravosodje in javno upravo) realiziranih 7 ukrepov s področja prostora, kar predstavlja 22 % delež vseh predlaganih ukrepov. V obdobju od oktobra 2012 do maja 2013 je bilo realiziranih še 5 ukrepov, kar predstavlja 15,5 % delež vseh predlaganih ukrepov. Na področju prostora je bilo torej skupaj realiziranih 12 od 32 ukrepov iz prenovljenega akcijskega programa ali 37,5 %. Pri tem velja opozoriti na tiste ukrepe, ki do priprave poročila v maju 2013 še niso bili realizirani, so pa v pripravi:

–       ukrep št. 1: vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema e-Graditev (načrtovan rok za realizacijo e-soglasje in e-graditev je maj 2014);

–       ukrep št. 2: Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih;

–       ukrep št. 6: Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema – e-Plan (rok leto 2015);

–       ukrep št. 11: Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti – omogoča se naknadno sprejemanje programa opremljanja;

–       ukrep št. 12: Omogočanje legalizacije neproblematičnih objektov (rok 2013);

–       ukrep št. 13: Odprava obveščanja občine o nameravani zakoličbi – odprava obveznosti investitorja o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta pristojni občinski upravi (sprememba ZGO v 2013);

–       ukrep št. 14: Odprava obveznosti, da investitor obvešča udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega pregleda. (sprememba ZGO v 2013);

–       ukrep št. 15: Vladni akcijski načrt za ureditev področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji (sprememba ZGO v 2013);

–       ukrep št. 16: Poenostavitev postopkov pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo dovoljenje pri posegih v prostor;

–       ukrep št. 18:Odprava pošiljanja elaboratov v papirnati obliki;

–       ukrep št. 20: Tesnejša povezava oz. integracija postopkov prostorskega načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na okolje (postopki CPVO);

–       ukrep št. 21:Zagotoviti brezplačnost vseh soglasij;

–       ukrep št. 25:Poenostavitev postopkov pri umeščanje biomasnih logističnih centrov;

–       ukrep št. 26: Nadgraditi obstoječ (video) strežnik v smislu izdelave aktivne spletne strani, ki omogoča varen prenos podatkov v sistem in dostop do podatkov iz sistema;

–       ukrep št. 28: Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance v sodelovanju pripravijo priporočila za izvedbo javnega naročanja strokovnih podlag in DPN;

–       ukrep št. 31: Poenostavitev postopka sklepanja koncesijske pogodbe na podlagi Zakona o rudarstvu;

–       ukrep št. 32: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije.

 Pomembno je, da predvidene ukrepe koordinira in vodi Ministrstvo za notranje zadeve in ne resorno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, zaradi česar lahko prihaja pri pripravi in spremembah predpisov do odstopanja v stališčih obeh ministrstev. Odprava administrativnih ovir na področju prostora ima namreč širši cilj v skrajševanju postopkov za umeščanje objektov v prostor, poenostavitvi postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj ter pospešitvi postopkov prostorskega načrtovanja. To pa v praksi večkrat pomeni nesistemski pristop k reševanju problemov, ki ne upošteva širšega področja in ne prinaša celovitih rešitev. Vsekakor pa ima omenjeni program predvidene meritve in poročila o uspešnosti njegovega izvajanja, zaradi česar je mogoče sklepati, da bodo omenjeni ukrepi imeli prioritetno naravo pri obravnavi glede na ukrepe, ki jih sicer za sistemsko izboljšanje predvideva resorno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close