Vlada RS je sprejela program dela in normativni program na področju urejanja prostora (Informator avgust 2013)

 Vlada RS je objavila Program dela Vlade RS 2013/2014, s katerim na področju urejanja prostora in graditve predvideva  prenovo sistema urejanja prostora in graditve z namenom vzpostavitve učinkovitega sistema upravljanja s prostorom ter zagotavljanja pogojev za uresničevanje trajnostnega prostorskega razvoja, kakovostne prostorske rešitve, kakovostno gradnjo in visoko kvaliteto bivanja. Zato se predvideva sprejem novega Zakona o urejanju prostora, ki naj bi združil sedaj veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in Zakon o urejanju prostora v nov krovni zakon, spremembe Zakona o graditvi objektov, prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije in sprejem Uredbe o državnem prostorskem redu. Prenovljena prostorska zakonodaja naj bi reševala tudi problem črnih gradenj. Na področju prometa pa je predvidena priprava Resolucije o Nacionalnem programu razvoja prometne in javne prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji do leta 2020 z vizijo do leta 2030 kot temeljnega dokumenta razvoja prometa in javne prometne infrastrukture, s katerim bodo zagotovili določitev prioritete razvoja javnega prometa prometne infrastrukture in pridobitev sredstev iz evropskih skladov 2014-2020, predviden pa je tudi sprejem Zakona o javnem potniškem prometu. Na stanovanjske m področju pa je prednostna naloga sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa 2013-2022.

 Vlada predvideva tudi čim hitrejši sprejem nekaterih državnih prostorskih načrtov, ki so podlaga za umeščanje ključnih razvojnih in infrastrukturnih projektov v prostor. Med prioritetami so tako DPN za izgradnjo izvennivojskega križanja čez železniško progo v Središču ob Dravi, DPN za HE Mokrice, sprememba DLN za II tir Divača-koper, DPN za preureditev železniške postaje Pragersko, DPN za državno cesto med priključkom Velenje jug in priključkom Slovenj Gradec jug; DPN za nadvoz čez železniško progo s priključkom na cesto R 646 ter priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem, DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, DPN za OSVADF Postojna, DPN za zagotavljanje poplavne varnosti spodnje Savinjske doline, DPN za plinovode zank do Zreč, DPN za izvennivojski prehod ceste in železnice v Dobovi, DPN za hitro cesto Koper-Dragonja, DPN za rekonstrukcijo odseka Bača Dolenja Terbuša,  DPN za prenosni plinovod Ajdovščina-Šempeter pri Gorici, DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2×110 kV na delu DV Gorica-Divača (na območju Renč), DPN za prenosni plinovod Kalce-Ajdovščina, DPN za državno cesto med priključkom Maline in MMP Metlika in priključkom Črnomelj jug, DPN za cesto Krško Brežice,DSPN za izvennivojski prehod ceste in železnice na Rakeku, DPN za prenosni plinovod Kleče – toplarna v Šiški, DPN za rekonstrukcijo DV 2x 400 kV Šoštanj-Podlog, DPN za glavno cesto Šentjur – Dobovec, DPN za prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče, DPN za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo, DPN za RTP 110/20 kV Dobruška vas, DPN za prenosni plinovod R15B TE-TOL – Vevče, DPN za prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje, DPN za prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevče.

 Normativni program vlade za 2013 pa predvideva za letos sprejem več predpisov. Poleg Energetskega zakona, k je v fazi medresorske obravnave, Nacionalnega stanovanjskega programa, kije tudi že bil v javni obravnavi, tudi Zakon o cestninjenju, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close