OPN MOL – Mreža za prostor za bolj aktivno varstvo in več zelenih površin

Konec junija se je zaključila javna razprava  v okviru Javne razgrnitve dopolnjenega osnutka četrtih sprememb in dopolnitev OPN Mestne občine Ljubljana. Čeprav se usmeritve za prostorski razvoj določajo na višji strateški ravni prostorskega načrtovanja, od Strategije prostorskega razvoja Slovenije preko strateškega dela občinskih prostorskih načrtov navzdol, pa namensko rabo in podlago za konkretne posege v prostor določa izvedbeni del občinskega prostorskega načrta. Zato je pomembno, da budno spremljamo, kako določajo rabo prostora v katerem živimo in načrtujemo svojo prihodnost.

Čeprav se politika vse večjega števila slovenskih občin že zaveda potrebnih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje na svojem območju, pa ugotavljamo,  da se v urejanju prostora in prostorskem načrtovanju to zavedanje še ne odraža. Pravilo razvoja naselij navznoter in zgoščevanja poselitve v okviru ureditvenih območij naselij tudi MOL žal prevečkrat razume poenostavljeno tako, da dovoljuje pozidavo zelenih površin v obstoječem stanovanjskem okolju in torej krči zelen površine in na način, da novi stanovanjskih objekti nimajo zagotovljenih zadostnih novih zelenih površin in torej povzroča pomanjkanje zadostnih zelenih površin. Zelene površine so ključne za zagotavljanje javnega zdravja, kakovosti bivanja in odpornosti okolja na podnebne spremembe. Potrebe prebivalcev po zelenih površinah se s časom samo še povečujejo zato krčenje in pomanjkanje zelenih površin nista sprejemljiv način razvoja mesta.

Na to problematiko smo v Mreži opozorili MOL s podporo pripombam naše članice KUD Obrat, ki je več kot desetletje koordinirala delovanje skupnostnega vrta Onkraj gradbišča v soseski Tabor ob Masarykovi cesti. Gre za primer dobre prakse začasne rabe, ki izvira iz jasno izražene potrebe tamkajšnjih prebivalcev po več zelenih površinah in na podlagi katere smo si v Mreži dolgo prizadevali za sistemsko ureditev začasne rabe kot je zdaj urejena v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2),  prispeval pa ta primer tudi k širši prepoznavi vsestranskih koristi koordinirane začasne rabe prostora za sosesko. Skozi rabo prostora in skupnostni vrt se je lokalna skupnost bolj povezala, razvil se je vključujoč način urejanja in upravljanja skupnega prostora, lokalnim prebivalcem je prostor nudil priložnost za igro, rekreacijo, uživanje v zelenju in medgeneracijsko druženje. V vmesnem času so na območju  zrasla tudi številna drevesa, ki danes s svojimi krošnjami skoraj v celoti prekrivajo ta prostor in s tem blažilno delujejo tudi na sosednje javne površine in širšo sosesko. KUD Obrat je Mol v pripombah na razgrnjeni predlog sprememb OPN MOL opozoril na vse te koristi površine in na potrebo, da se take zelene površine v okviru soseske, tudi če pride do predvidene pozidave (načrtuje se gradnja stanovanjskega objekta) tega območja, zagotovijo drugače.

Mreža za prostor podpira pripombo KUD Obrat in tudi drugim občinam priporoča, da se dobra praksa skupnostne rabe Onkraj gradbišča omogoči tudi drugod ter da se zahteva po tem, da se pri vseh novogradnjah vedno zelo skrbno zaščiti obstoječa zdrava odrasla drevesa in se jih kar najbolj ambiciozno vključi v zazidalne zasnove in zunanje ureditve vključi v občinske prostorske načrte.

 

Pripombe KUD Obrat

Podpora Mreže za prostor

Foto: arhiv KUD Obrat

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close