Lahko upamo na povezana procesa priprave nove Strategije prostorskega razvoja in Strategije razvoja Slovenije?

V sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor in Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v petek 15.9.2017 v okviru procesa priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije potekal posvet o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Posvet je bil del vključujočega procesa priprave te strategije in je ponovno pokazal, da bi morala biti ta strategija presečna množica vseh ostalih strategij in povezovalec horizontalnih ukrepov vseh državnih sistemov, zatorej pravzaprav komplementarni del Strategije razvoja Slovenije.

Proces priprave nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije poteka že nekaj let in Ministrstvo za okolje in prostor si je zastavilo njegovo pripravo v participativnem procesu z vsemi relevantnimi deležniki, saj želi dosegati soglasja o smereh prostorskega razvoja. Tudi tokratni posvet je pokazal, da so številni deležniki zainteresirani za sodelovanje.

V procesu priprave strategije je bila doslej izvedena razprava o izhodiščih, pripravljeno je bilo Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije, SWOT analiza, na podlagi osnutka vizije pa so se nadalje v razpravi določali cilji prostorskega razvoja: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, večja konkurenčnost mest, kakovost življenja v mestih in na podeželju, zagotavljanje prostorske identitete, odpornost in prilagodljivost na spremenjene razmere. Sledilo je delo v fokusnih skupinah, ki je bilo osnova za pripravo modela prostorskega razvoja, ki je bil predmet tokratnega posveta. Model naj bi pokazal, na kakšne načine bomo uresničevali vizijo in zastavljene cilje, pri čemer se srečujemo z izzivi demografskih sprememb, globalizacije, podnebnih sprememb, spremenjeno vlogo mest, prehoda na večjo energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije in implementacijski deficit. Model je tako vizualizacija načina prostorskega razvoja.

Mojca Golobič z Oddelka za krajinsko arhitekturo je predstavila potek priprave modela. Upoštevajoč doslej nastala gradiva in spoznanja v procesu priprave strategije so pripravljavci izhajali iz primerjave dveh izhodiščnih modelov:

1. model prostora, kot bi bil po izhodiščni strategiji iz leta 2004 in

2. model stanja v prostoru, ki se je dejansko zgodilo.

Pripravljalci so povzeli njune bistvene značilnosti in ju ovrednotili z vidika veljavnih ciljev. Pri tem so se držali treh vidikov, ki jih je zastavila že veljavna strategija: poselitev, infrastruktura in krajina. Na podlagi tega so pripravili gradivo – sintezne karte, iz katerih se vidi, kaj je bilo predlagano s strategijo iz  leta 2004 in kaj je bilo uresničeno. To je bila tudi podlaga za posvet in iskanje odgovorov na vprašanje: kaj iz strategije 2004 je še aktualno? Kateri od prikazanih trendov so lahko podlaga nov model strategije, katere trende pa je potrebno preusmeriti?

V razpravi, ki je sledila predstavljenim sinteznim kartam, se je izpostavilo, da je potrebno prepoznavati vzroke trendov, ki so se v prostoru zgodili in bi jih bilo potrebno preusmeriti. Na spremembe v prostoru namreč močno vplivajo ukrepi, ki primarno niso povezani s prostorom, imajo pa močne učinke na prostor – umikanje funkcij iz krajev (sodišča, uprava, pošta, banka,…), plačilo nadomestila za prevoz na delo, vinjete, naseljevanje zidanic, postavlja se vprašanje kako bo prostorski razvoj podprl samooskrbo.

Zato se zdi, da bi morala biti prostorska strategija podlaga za horizontalne ukrepe in sektorske politike. Prostorska strategija ne more biti sama sebi namen, ona preliva vse strateške družbene dogovore, skozi ustrezne usmeritve, v prostor. Zato bi morala biti nastajajoča strategija komplementarni sestavni del strategije razvoja Slovenije.

Tudi ta se pripravlja že vrsto let oziroma skozi več poskusov, trenutni proces priprave vodi Služba vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko. Predstavniki službe so bili prisotni tudi na pričujočem posvetu, izrazili so tudi pozitivno naravnanost do sodelovanja s pripravljavci prostorske strategije. Skupaj želijo postati dober zgled čezsektorskega sodelovanja pri pripravi strategij, so pa mnogi udeleženci opozorili tudi na problem izvajanja strategij.

O predstavljenem modelu so udeleženci razpravljali po skupinah, na ministrstvu pa so dobrodošle tudi pripombe in predlogi drugih, tako glede predstavljenega modela, kot glede poročila o posvetu, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva. Ministrstvo je v nadaljevanju napovedalo pripravo variantnih predlogov, ki bodo predvidoma v razpravi novembra.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close