Normativni program dela vlade za leto 2016

Za načrtovanje in izvajanje politike, ki jo določa Državni zbor, vlada vsako leto pripravi delovni program. Gre za obsežen dokument s seznamom predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih bo vlada predložila Državnemu zboru. V programu so določeni postopki, roki za obravnavo na vladi in za obravnavo in sprejem v Državnem zboru. Programi dela vlade so objavljeni tukaj.

Na svoji seji 7. januarja 2016 je vlada sprejela program dela za leti 2016 in 2017. Pomembnejši predpisi, povezani z vsebinami, s katerimi se ukvarja Mreža za prostor so:

  • Ministrstvo za finance: Zakon o davku na nepremičnine, Zakon o množičnem ocenjevanju vrednosti nepremičnine;
  • Ministrstvo za infrastrukturo: Zakon o javnem potniškem prometu;
  • Ministrstvo za javno upravo: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o nevladnih organizacijah;
  • Ministrstvo za kulturo: Strategija Republike Slovenije varstva kulturne dediščine, Arhitekturna politika Republike Slovenije;
  • Ministrstvo za okolje in prostor: Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, Zakon o evidentiranju gospodarske infrastrukture, Zakon o varstvu okolja, Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Uredba o načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti, Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), Uredba o načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2020, Pravilnik o univerzalni gradnji;
  • Ministrstvo za pravosodje: Zakon o kolektivnih tožbah
Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close