Podnebno ogledalo kaže slabo sliko glede doseganja ciljev zmanjševanja TGP v prometu

Dne 27.3.2018 je potekala pripravljalna delavnica, ki jo je v okviru Life projekta Podnebno ogledalo izvedel Inštitut Jozef Stefan. V okviru projekta se pripravlja podnebno ogledalo 2018, ki bo prikazovalo stanje izvajanja ukrepov zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in bo vključevalo tudi poročilo o izvajanju samega Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Hkrati bo služil tudi kot osnova za predvideno pripravo energetskega podnebnega načrta v letu 2019. Podnebno ogledalo bo predstavljeno na dogodku 17.4.2018. Na delavnici je bilo predstavljeno stanje izvajanja ukrepov na področju prometa, stavb, industriji in oskrbi z energijo ter kmetijstvu.

Promet predstavlja 50,8% izpustov TGP v netrgovalnem sektorju. Do leta 2020 bi se moral ustaviti na 27% rasti glede na leto 2005, vendar je stanje trenutno kaže 29% porast. V celotnem prometu imajo osebni avtomobili 67% delež in so izpusti TGP porasli za 27%, težka tovorna vozila 25% delež in so izpusti TGP porasli za 25%, lahka tovorna vozila pa tvorijo 8%, vendar pa so njihovi izpusti TGP porasli za kar 70%.

Ukrepi za zmanjševanje izpustov TGP so usmerjeni predvsem v spodbujanje javnega potniškega prometa (subvencioniranje prevozov, koncesije za izvajanje JPP, sistem integriranega JPP, spodbude za ustrezno infrastrukturo ter drugi – JPP vozni pas, večja pogostnost). Žal pa je delež JPP nižji od ciljnega, pri tem je računati tudi na »upad« na račun podatkov. Zdaj podatki temeljijo na ocenah (npr. ocenjenih voženj dijaške in študentske karte), dejanski podatki pa bodo lahko nižji. Statistični urad Slovenije sicer dela raziskavo o dnevni mobilnosti potnikov, vendar bodo rezultati šele jeseni.

Dokaj uspešno pa se spodbujajo nemotorizirane oblike mobilnosti, tako skozi podporo ustrezni infrastrukturi, kakor tudi v spreminjanju paradigme – v ospredje spet prihaja človek, ne avto.

Izvajalci projekta vidijo probleme glede učinkovitejšega izvajanja ukrepov v zastoju v zvezi z enotno vozovnico za vse, na to, da še vedno nimamo izvajalca JPP na državni ravni ter priporočajo Ministrstvu za infrastrukturo, da okrepi izvajanje ukrepov, Ministrstvu za okolje in prostor pa, da podpre ukrepe s stališča prostorskega načrtovanja – ukrepi prostorske politike v smeri pričakovanega zmanjšanja potreb po prometnem delu in za trajnostni promet. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance naj spodbudita spremembo obračuna potnih stroškov v korist JPP, JPP pa naj se spodbuja tudi skozi davčno politiko.

Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so podali nekatera pojasnila k ugotovitvam. Pojasnili so, da so ob projekciji povečanja izpustov TGP v prometu računali na 1% rast gospodarstva, ki pa je sedaj višja, »torej se bo promet povečeval«, vendar »so ukrepi sprejeti in na dokumentarni ravni stvari urejene, problem pa je realizacija«. Glede integrirane vozovnice smo edini v Evropi, ki imamo tako vozovnico za dijake in študente, prehod prilagoditve voznih redov ciljni skupini zaposlenih pa bo zelo dolg. V živahni razpravi je bilo podanih več kritičnih pripomb in predlogov, med drugim proti širitvi cestnega obroča okoli Ljubljane ter za ukinitev izplačevanja potnih stroškov za prihod na delo v denarju, temveč v obliki vozovnice.

Izvajalci projekta vse mlade vabijo k sodelovanju na fotografskem natečaju, ki poteka v okviru projekta.

Pripravila: Senka Šifkovič Vrbica

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close