Ukinitev subvencij do neprofitne najemnine (Informator april 2015)

V zadnjem času je bilo veliko govora o subvencijah neprofitne najemnine oz. o ukinitvi le-teh, pri čemer na prvi pogled ni ravno jasno, kaj se ukinja in kako je do tega prišlo. Sprememba zakonodaje naj bi se zgodila nepričakovano, brez udeležbe deležnikov, prizadela pa je socialno šibkejši sloj prebivalstva.

S 1.4.2015 se je tako začel uporabljati 25. člen Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. list RS št. 14/2015). Brez posebnega prehodnega obdobja in zgolj z enomesečnim zamikom je prišlo do ukinitve enega dela subvencije za najemnino, ki se nanaša na tržne in hišniške najeme stanovanja. Subvencija je bila namreč do 1.4.2015 sestavljena iz dveh delov: splošne subvencije za najemnino stanovanja za socialno šibkejše, ter dodatne subvencije do višine priznane neprofitne najemnine. To je pomenilo, da so upravičenci dobili višjo skupno subvencijo in so glede na svoj ekonomski položaj bili izenačeni s položajev upravičencev do neprofitnih stanovanj. Ta dvojnost subvencij je bila vnesena leta 2012 s prenovo socialne zakonodaje (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Glede na dejstvo, da je bila ta nova pravica predvsem finančno breme občin, ki se že tako soočajo s pomanjkanjem sredstev za neprofitna stanovanja, je očitno prišlo do reševanja problema na račun socialno šibkejšega sloja prebivalstva.

V Skupnosti občin Slovenije opozarjajo, da se o vsebini možne rešitve niso pogajali, saj je bila v zakon vključena tik pred vložitvijo ZUUJFO v Državni zbor (torej ne s strani občin), kot nadomestilo nekaterim drugim predlogom za znižanje stroškov (služnosti na priobalnih in vodnih zemljiščih, obvezno zdravstveno zavarovanje zakoncev oz. partnerjev). Uveljavljena rešitev in njeni učinki vsekakor zahtevajo ukrepanje. Zato je Skupnost občin Slovenije na Ministrstvo za javno upravo že naslovila zahtevo, da se v čim krajšem času s skupnim sodelovanjem ugotovijo posledice teh sprememb in možne rešitve.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close